MASLOW’UN TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ İLE MYO BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2017-7
Language : null
Konu :
Number of pages: 259-264
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın ana amacı ileride bankacılık veya sigortacılık mesleğini tercih edecek olan Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerini belirlemeye çalışmaktır. Bu amaç çerçevesinde daha önceden Türkçeye çevrilmiş olan “Maslow’un Tükenmişlik Ölçeği” ile Siirt Üniversitesi Kurtalan MYO Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde okuyan öğrencilerin, Tükenmişlik, Öz Yeterlik ve Kendine olan Güven, düzeyleri belirlenmeye çalışılacaktır. Araştırma sonuçları SPSS 20.0 paket programı yardımıyla analiz edilecektir.

Keywords

Abstract

The main aim of the study is to determine the burnout levels of the students in the Banking and Insurance Department of the Vocational School which will prefer the banking or insurance profession in the future. To this objective, "Maslow's Burnout Scale", which was previously translated into Turkish, will be tried to determine the levels of Burnout, Self-Efficacy and Self-Confidence of the students who study at Siirt University's Kurtalan Vocational School Department of Banking and Insurance. The results of the research will be analyzed with the help of SPSS 20.0 package program.

Keywords


 • Adelman, H., & Taylor, L. (2015). Understanding And Minimizing Staff Burnout. Mental health in

 • Adelman, H., & Taylor, L. (2015). Understanding And Minimizing Staff Burnout. Mental health in schools program and policy analysis .

 • Ardıç, K., & Polatcı, S. (2008). Tükenmişlik Sendromu Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama (GOÜ Örneği). Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (2), 69-96.

 • Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On The Evaluation Of Structural Equation Models. Journal Of The Academy Of MArketing Science (16), 74-94.

 • Ceyhan, A. A., & Siliğ, A. (2005). Banka Çalışnalarının Tükenmişlik Düzeyleri İle Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. Sosyal Bilimler Dergisi , 43-56.

 • Doğan, H., & Eser, M. (2015). Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sİgortacılık ÖğrencilerininTükenmişli Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. www.ejoir.org özel sayı , 125-132. Nunally, J. C. (1978). Psychometric Theory (2. edition b.). New York: Mcgraw-Hill.

 • Sezgin, F., Kavgacı, H., Kılınç, A. Ç., & Aslan, H. (2012). Eğitim Denetmenlerinin MeslekiTükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (9), 175-191.

 • TDK. (tarih yok). www.tdk.gov.tr. 05 04, 2017 tarihinde Türk Dil Kurumu Büyük Sözlüğü: www.tdk.gov.tr adresinden alındı

 • Yücel, İ. (2012). İş Tatmini İle Tükenmişlik Duygusu Arasındaki İlişki ve Algılanan ÖrgütselDesteğin Bu İlişki Üzerindeki Etkisi-Sağlık Sektöründe Bir Uygulama. Akademik Bakış Dergisi (33).

                                                                                                    
 • Article Statistics