Arnavutluk Halkının Bakış Açısıyla, Kamu Reformlarının Ve Avrupa Birliği Adaylığının Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2017-5
Language : null
Konu :
Number of pages: 66-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 2006 yılında AB’ye aday adayı olarak başvuran ve 2014 yılında adaylık statüsüne kavuşan Arnavutluk’ta, halkın AB adaylığı sürecinde gerçekleştirilen reformlara ve AB üyeliğine bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket formu kullanılmış, araştırma verileri 2015 yılının Haziran-Kasım ayları arasında, ülkenin dokuz kent merkezinde yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS.20.0 İstatistik Paket Programından yararlanılmış ve analizlerde parametrik testlerden bağımsız örnekleme t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Ayrıca frekans, yüzde, standart sapma ve aritmetik ortalama tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi sonucunda, Arnavutluk’un AB adaylığı sürecinde yaptığı reformların, başta kamu yönetiminde sosyalist dönemden kalan anlayışın halen etkin olması nedeniyle tam olarak uygulanamadığı ve Arnavutluk halkı tarafından reformların yetersiz olarak değerlendirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, Arnavutluk halkı ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtulmasının ve yapısal sorunların AB’ye üye olarak çözülebileceği yönünde güçlü bir algıya sahip oldukları ve bu nedenlerle Arnavutluk’un AB üyeliğini büyük bir çoğunlukla hem destekledikleri hem de istedikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, candidacy to the EU in 2006 Albania gained candidate status in 2014 as a candidate the applicant and the public in the process of reforms and EU's EU candidacy that are performed aimed at the determination of the membership perspective. The research used a questionnaire as a method of data collection, the research data June 2015-between the months of November, nine were collected by survey method face-to-face in the center of the country. SPSS data analysis.20.0 statistical package and have been benefited from the program in the analysis parametric tests independent sample t-test and one way analysis of variance (ANOVA) was used. Also frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation descriptive statistics were used. Analysis of research data as a result of his reforms in the process of Albania's EU candidacy, especially in the public administration can not be fully applied because the understanding of the socialist period is still active, and it is concluded that the reforms were inadequate by the people of Albania. Also, the situation in the country is to get rid of the Albanian people, and the structural problems that should be resolved as a member of the EU they have a strong sense of direction, and for these reasons they support a large majority of Albania's EU membership has led to the conclusion that they both want both.

Keywords


 • Adaman, F., Çarkoğlu, A. ve Şenatalar, B. (2009). “Hanehalkı Gözünden Kamu Hizmetleri ve

 • Adaman, F., Çarkoğlu, A. ve Şenatalar, B. (2009). “Hanehalkı Gözünden Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk”. Yayın No. 43, Tepav Yayınları, Ankara.

 • Agallija, N. (2014). “1990 Sonrası Arnavutluk'ta Kamu Yönetimi Reformu ve Vatandaşların ReformaBakışı”. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

 • Akyol, G. (2007). “Balkan Politikasında Arnavutluk (1912 Sonrası)”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

 • Alesker, A. (2007). “Eski Sosyalist Ülkelerde Siyasi Rejim Değişmeleri”. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Atmaca, T. (2007). Krallıktan Cumhuriyet’e Tarihte İz Bırakan Dostluğun Mimarları Zogu ve Atatürk. Lazer Ofset, Ankara.

 • Coşkun, B. D. (2001). “Arnavutluk’un Dış Politikası ve Balkanlar’da Arnavut Sorunu”. Balkan Diplomasisi. ASAM Yayınları, Ankara.

 • Dervishi, K. (2006). Historia e Shtetit Shqiptare 1912-2005. Shtepia Botuese, Tirane.

 • Duka,V. (2007). Historia e Shqiperise 1912-2000. Shtepia Botuese e Librit Universitar, Tirane. Fuga, A. (2003). Majtas jo Djathtas. Botime Ora, Tirane.

 • Gökdağ, B. A. ve Karatay, O. (2013). Balkanlar El Kitabı. Gözden Geçirilmiş 2. Baskı C. 1, Akçağ Yayınları, Ankara.

 • Göktaş, O. (1995). “Balkanların Anahtar Ülkesi: Arnavutluk”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • İslamoğlu, A. H. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı). Beta Basım Yayım, İstanbul.

 • Karluk, R. (2014). “Avrupa Birliği’nin Balkanlara Genişlemesi: Balkan Ülkelerine ÜyelikPerspektifi”. International Conference On Eurasian Economies. 1-9, http://avekon.org/papers/1163.pdf, Erişim: 12.01.2016.

 • Lutem, Ö. E. ve Coşkun, B. D. (2001). Balkan Diplomasisi, ASAM Yayınları, Ankara.

 • Mussari, R. ve Cepiku, D. (2007). “Public Administration Reform in Transition”. Public Management Review, 9(3), 360-365.

 • Newmark, L. (2011). Encyclopedia of Linguistics. İçinde, Albania, ss.31-33. Ed. Philipp Strazny, Cilt 1, Fitzroy Dearborn An Imprint of the Taylor & Francis Group New York.

 • Şimşir, B. N. (2001). Türkiye-Arnavutluk İlişkileri. ASAM Yayınları, Ankara.

 • Vlora, E. B. (2006). Osmanlı Arnavutluk'undan Anılar (1885-1912). İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Yılmaz, M. (2001). “Türk Dış Politikasında Arnavutluk”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Avrupa Dış İlişkiler Servisi. http://avrupa.info.tr/tr/avrupa-birligi/ab-nedir/ueye-uelkeler.html, Erişim: 11.01.2016.

 • Bengü Türk, (2014). Türkiye'nin 4 Yıllık Ekonomik Performansı Rakiplerinin Gerisinde. http://www.benguturk.com/turkiye-nin-4-yillik-ekonomik-performansi-rakiplerinin-geri

 • sinde_d9098.html, Erişim: 31.01.2016.

 • Döviz Kurları, http://tr.liveexchanges.com/, Erişim: 31.01.2016.

 • EUROPEAN COMMISSION (2011). “Commission Staff Working Paper Albania 2011 ProgressReport”. http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/al_ rapport_2011_en.pdf, Erişim: 18.01.2016.

 • İktisadi Kalkınma Vakfı. (2015). Avrupa Birliği- AB Genişleme Politikası-Diğer Aday ve Potansiyel Aday Ülkeler. http://www.ikv.org.tr/icerik_print.asp?id=282, Erişim:

 • Kopenhag Kriterleri. http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/752d1--Kopenhag-Kriterleri.pdf, Erişim: 06.01.2016.

 • T.C. Ekonomi Bakanlığı (2016). http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/ disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Arnavutluk;jsessionid=…, Erişim 26.01.2016.

                                                                                                    
 • Article Statistics