Örgütsel Kültürün Örgütsel Güven Üzerine Etkisine Yönelik Alan Araştırması

Author:

Year-Number: 2015-1
Number of pages: 29-41
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı; örgütsel kültürün örgütsel güven üzerinde etkili olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Bu nedenle de çalışma etkileşimsel model olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini Kahramanmaraş ilinde sağlık sektöründe faaliyet gösteren tüm özel hastane işletmesi personelleri oluşturmaktadır. Çalışmanın araştırma grubu ise 408 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veri elde etmek için Deshpande vd (1993) tarafından geliştirilen “örgüt kültürü ölçeği” ve Altuntaş ve Baykal (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “örgütsel güven ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin istatistiki çözümlerinde SPSS 21.0 istatistiki veri programı kullanılmıştır. Yapılan araştırma neticesinde örgüt kültürünün örgütsel güven duygusu ile düşük düzeyde istatistiki yönden anlamlı pozitif bir ilişki olduğu soncuna ulaşılmıştır. Ayrıca örgüt kültürünün örgütsel güven duygusu üzerinde %12,3 düzeyinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgu neticesinde araştırmamız sonucunda örgüt kültürüne yönelik gerçekleştirilecek olan çalışmaların, örgütsel güven duygusunu artırabileceği yönünde bir yargıya ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to determine whether organizational culture is effective on organizational trust.For this reason, the study has been designed as an interactive model. The universe of the research constitutes the personnel of all private hospitals in the health sector in Kahramanmaras province. The study group of the study has been composed of 408 participants. The "organizational culture scale" developed by Deshpande et all. (1993) and the "organizational trust scale" adapted to Turkish by Altuntaş and Baykal (2010) were used to obtain data in the research. SPSS 21.0 statistical data program was used for statistical analysis of the data. As a result of this research, it has been concluded that organizational culture has a positive correlation with low level on organizational trust in terms of statistical. In addition, it shows that organizational culture has a positive effect with ratio 12.3% on organizational trust. As a result of this research, a judgment has been reached that the studies that will be carried out for the organizational culture can increase the organizational trust.

Keywords