Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ
(OBSERVING THE COMPUTER GAME DEPANDANCY LEVEL OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS )

Yazar : Hüseyin Nasip ÖZALTAŞ  ; Mehmet GÜLLÜ & Cengiz ARSLAN  
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :
137    57


Özet

Bu çalışmanın amacı ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerinin bilgisayar oyunlarına bağımlılıklarının olup olmadığı ve varsa oyun bağımlılıklarının düzeyinin, spor yapma durumlarıyla ilişkisini incelemektir. Araştırma grubunu Diyarbakır il merkezinde çeşitli liselerde öğrenim gören 682’si erkek ve 816’sı kız olmak üzere toplam 1498 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ayaş, Horzum ve Balta (2008) tarafından geliştirilen “Ergenler İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek ergenlerin bilgisayar oyun bağımlılık düzeylerini ölçmeye yönelik 26 maddeden oluşmaktadır. Ölçek beşli Likert tipi bir ölçek olup, maddelere verilecek tepkiler “hiçbir zaman (1)”, “nadiren (2)”, “bazen (3)”, “sık sık (4)” ve “her zaman (5)” şeklinde sıralanmıştır. Ölçeğin tamamından alınabilecek puanlar 26-130 arasında değişmektedir. Alınan yüksek puanlar bilgisayar oyun bağımlılık düzeyinin yüksek olduğunu, düşük puanlar ise bağımlılığın olmadığını göstermektedir. Verilerin analizinde SPSS 13.0 paket programı kullanılmış elde edilen veriler ikili karşılaştırmalar için “t” testi, üçlü ve daha çok karşılaştırmalar için Anova testi ve Anova testinde anlamlı çıkan sonuçlar için gruplar arası Scheffe testiyle çözümlenmiştir. Sonuçların yorumlanmasında 0,05 anlamlılık düzeyi üst değer olarak alınmıştır. Araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ortalama puanlarına bakıldığında öğrencilerin bilgisayar oyunlarına bağımlılıklarının aritmetik ortalamasının ( =40,14) düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin cinsiyet, okul türü, ailenin gelir düzeyi, boş zaman süreleri, bilgisayara sahip olma durumu ve günlük bilgisayarda oyun oynama sürelerine göre bilgisayar oyun bağımlılık puanları arasında anlamlı düzeyde (p<0,05) fark olduğu görülmüştür. Ancak öğrencilerin spor yapma durumları ve günlük spor yapma sürelerine göre bilgisayar oyun bağımlılık puanları arasında anlamlı düzeyde (p>0,05) fark olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak, ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunlarına karşı bağımlılıklarının artimetik ortalama puanlarının düşük olduğu bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Ortaöğretim, öğrenciler, oyun, bilgisayar, bağımlılık.

Abstract

This study aims to investigate the secondary school students who have game addiction. Additionally, this paper aims to find out the level of game addiction of these students and if there is any relation of game addiction with sports. The attendees of this research group consist of 682 male and 816 female secondary school students who were chosen from various schools of Diyarbakir city. In the research, “The Scale of Computer Game Addiction for Teenagers” tool which is developed by Ayas, Horzum, and Balta (2008) was used in order to collect data. The scale basically contains 26 clauses which are used as criteria to measure the level of game addiction. The scale was a questionnaire type one and consisted of following options to be chosen by students “(1) never”, “(2) rarely”, “(3) sometimes”, “(4) occasionally” and “(5) always”. The obtained results indicated the points of each student which ranges from 26 to 130 according to given answers him/her. A high points indicate more game addiction of the student. On the other hand, a low points indicates some addiction or no addiction at all depending on results. For analyzing these results on computerized environment SPSS 13.0 statistic program was used. The results were negotiated via “t” test, Anova and Scheffe test. Additionally, for interpreting results, 0,05 meaningful level was regarded as the top level value. Over all, the obtained results indicated that majority of students has only a little addiction of games since the arithmetic mean was calculated as ( =40,14). A meaningful difference (p<0,05) was observed according to their sex, school type, income, free time, having pc and the time spent on pc. On the other hand, a meaningful difference (p<0,05) wasn’t observed between computer game dependency points and students’ state of doing sport and the time they spend for sports. To sum up, a low level computer game dependency was observed among secondary school students.Keywords
Secondary school, student, game, computer, dependency.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri