Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MAHALLE KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
(VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE SCALE OF NEIGHBORHOOD CULTURE )

Yazar : Gülşah KAZAK  & Hakan CANDAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 4892-4899
    


Özet

Hızlı kentleşme ile birlikte kentlerin yerleşim alanlarını oluşturan mahallelerin de mekânsal ve kültürel özellikleri değişmeye başlamaktadır. Bu değişim içerisinde geçmişten bugüne var olan mahalle kültürü kavramı da ortadan kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı da, gittikçe önemini kaybetmekte olan mahalle kültürü kavramı çalışmalarında kullanılabilecek ölçek sayısının çok az olması nedeniyle yeni bir ölçek geliştirme çabasıdır. Çalışmaya, 81’i kadın ve 65’i erkek olmak üzere toplam 146 birey gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar, Karaman kentinde yaşamakta olan ve kenti temsil edebilme özelliğine sahip beş farklı özellikteki mahalle sakininden seçilmişlerdir. Veriler, anket tekniği ile kolayda örnekleme yöntemi tercih edilerek toplanmıştır. Çalışmanın geçerliliğini test etmek için keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizi, güvenilirlik testi için Cronbach's α analizi kullanılmıştır. Ölçeğin; "komşuluk ilişkileri, sosyal ağ, toplumsal duyarlılık" şeklinde üç alt boyuta sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın geçerliğine ilişkin bulgular, çalışmanın üç faktör yapısı ile tutarlıdır. Uyum indeks değerleri için RMSEA=0.10, GFI=0.84, CFI=0.89 ve x2 / df=2.40 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, yapılan araştırma ve analizler ve elde edilen bulgular, mahalle kültürü ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.Anahtar Kelimeler
Mahalle Kültürü Ölçeği, Güvenilirlik, Geçerlilik

Abstract

With rapid urbanization, the spatial and cultural characteristics of the neighborhoods that make up the settlement areas of the cities are changing. In this change, the concept of neighborhood culture that existed from past to present is also in danger of disappearing. The aim of this study is to develop a new scale because of the small number of scales that can be used in the concept of neighborhood culture which is losing its importance. A total of 146 individuals (81 female and 65 male) participated in the study voluntarily. The participants were selected from five different local residents of Karaman who have the ability to represent the city. The data were collected using the survey technique and the sampling method was preferred. Exploratory and confirmatory factor analysis were used to test the validity of the study, and Cronbach's α analysis was used for reliability testing. It has been determined that the scale has three sub-dimensions as "neighborhood relations, social network, social sensitivity". The findings regarding the validity of the study are consistent with the three factor structures of the study. Fit index values were determined as RMSEA=0.10, GFI=0.84, CFI=0.89 and X2 / DF=2.40 for adjustment index values. As a result, the researches and analyzes and the findings show that the neighborhood culture scale is valid and reliable.Keywords
Neighborhood Culture Scale, Reliability, Validity

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri