Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİRİNCİ ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ KAMU YAPILARI
(PUBLIC BUILDINGS OF THE FIRST NATIONAL ARCHITECTURAL PERIOD )

Yazar : Esra YALDIZ  & Özge PARLAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 4930-4947
    


Özet

Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde Batılılaşma hareketleri ile doğan yeni yapı ihtiyacını karşılamak için oluşmuş bir mimari uslüp olan Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi, Cumhuriyet’in ilanından sonra yeni ulusun kimliğini oluşturmak için devam etmiştir. 1908’de II. Meşrutiyet’ in ilanıyla başlayıp, 1930’larda sona eren dönem ve Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi olarak adlandırılan mimari süreç içerisinde birçok kamu yapısı, oteller, banka binaları, bakanlık yapıları, eğitim yapıları ve konutlar inşa edilmiştir. Oluşturulan bu mimari ürünlerde uslüpsal birlik dikkat çekicidir. Özellikle kamusal binalara dikkat çekilecek olur ise genellikle dikdörtgen plan şemalı ve simetrik bir tasarımın hakim olduğu, yapıların orta aks girişli ve anıtsal özellikler taşıdığı tespit edilmiştir. Yapıların ana cephelerinde özellikle abartılmış bir anıtsallık bulunmakta; Osmanlı ve Selçuklu mimari elemanlarının cephelerde yer aldığı görülmektedir. Kemerli pencereler, kubbeler, Türk yıldızlı işlemeler, çini süslemeler, ince taş işçiliği kamusal binaların cephe tasarımda sıklıkla kullanılan mimari elemanlar olmuştur.Anahtar Kelimeler
I. Ulusal Mimarlık Dönemi, Kamu Mimarlığı

Abstract

The First National Architectural Period, which was an architectural style initiated to meet new architectural requirements of Ottoman Empire during its final period, continued to exist after the proclamation of the republic for creating the identity of the new nation. Many public buildings, hotels, bank buildings, schools and houses were constructed during the architectural period which was named as the First National Architectural Period that started in 1908 with the proclamation of the second Constitutional Era and ended in 30s. A stylistic unity can be clearly seen in these architectural products. The style of public buildings suggests that they generally have a rectangular plan, symmetric design, entrances with middle axis, and they carry monumental characteristics. An excessive monumentality is clear on the main fronts. In addition, architectural elements of Ottomans and Seljuks can be found on the fronts. Architectural elements that were used on the fronts of public buildings include arched windows, domes, Turkish decorations with star figures, tiling works and precise stonemasonry.Keywords
The First National Architectural Period, Public Architecture.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri