Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BIR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION REGARDING PROBLEMATIC INTERNET USE AND FAMILY CHARACTERISTICS )

Yazar : Zekavet KABASAKAL  & Tijen AKADA  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 4922-4929
    


Özet

Yaşantımızda vazgeçilmez bir öğe olarak yer alan ve kullanım alanları giderek artan İnternet, pekçok olumlu kazanımının yanında özellikle gençler açısından bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar alanyazında ağırlıklı olarak İnternet bağımlılığı yada problemli İnternet kullanımı kavramlarıyla tanımlanmaya çalışılmıştır. Problemli İnternet kullanımı, bireyin yaşamındaki sosyal, psikolojik, akademik vb. alanlarda olumsuz sonuçlara neden olabilen, bilişsel ve davranışsal belirtileri bulunan, çok boyutlu bir yapı göstermekte ve farklı değişkenlerle bağlantısı incelenmektedir. Bu araştırmada gençlerde görülen diğer problem davranışlarda olduğu gibi ailenin hem koruyucu hem risk faktörü olabileceği gözönünde bulundurularak; problemli İnternet kullanımının aileye ilişkin özellikler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak betimsel içerik analizi uygulanmıştır ve gençlerin problemli İnternet kullanımı kapsamında aile ile ilgili faktörleri inceleyen nicel ve nitel çalışmalar değerlendirilmiştir. Sonuçlar, aileye ilişkin risk faktörlerinin (aile işlevlerinde düşüklük, iletişim süreçlerinde tutarsızlık, yüksek çatışma düzeyi, aileden algılanan düşük sosyal destek vb.) gençlerdeki problemli İnternet kullanımı ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle problemli İnternet kullanımının önlenmesinde ve müdahalesinde aileye yönelik yardım ve eğitim çalışmalarının da yer almasının yararlı olacağı düşünülmüştür.Anahtar Kelimeler
Problemli İnternet kullanımı, İnternet bağımlılığı, aile, aile işlevleri

Abstract

An important facilitator of our daily lives, the İnternet, offers some disadvantages especially for young generations. Some of the problems can be named as İnternet Addiction or Problematic Internet Use. Problematic İnternet use can cause some negative social, psychological and academic consequences and an individual can display cognitive or behavioral symptoms. Problematic İnternet use and its relationships with several variables have been investigated and this research also aims to evaluate problematic İnternet use of young people in terms of family related factors. Considering families can be both a risk factor and a protective factor for problematic behaviors of young people, qualitative and quantitative research investigating family features and problematic İnternet use was selected for this study, and descriptive content analysis was conducted. Results show that risk factors regarding family life (low family functions, inconsistencies in communicational processes, high conflict levels, perceived low social support etc.) can be related with problematic İnternet use. Therefore it may be beneficial to provide help and training to families in order to prevent and interfere with problematic İnternet use of young people.Keywords
Problematic Internet use, Internet addiction, family, family functions

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri