Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HASTA EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(THE OPINIONS OF LAST CLASS STUDENTS NURSING ON PATIENT EDUCATION )

Yazar : Serpil ÇELİK DURMUŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 4800-4806
    


Özet

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Bir Kamu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin hasta eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemektir.

Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Bir Kamu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 2017-2018 yılı eğitim ve öğretim yılına devam eden Hemşirelik bölümü 4. Sınıf öğrencileri (N:105), örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler (n=80) oluşturmuştur.  Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu ile toplanmıştır. Anket formu iki bolümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrenci hemşirelerin tanıtıcı özellikleri ile ilgili 8 soru, ikinci bölümde öğrenci hemşirelerin, hasta eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemede kullanılan 28 soru yer almaktadır. Araştırma yalnızca Hemşirelikte Öğretim dersi alan öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS paket programı kullanılarak frekans ve yüzdelik hesapları ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması 21.46 ±.87’dir.  Öğrencilerin %88.8’i kız, %50.8’i anadolu lisesi mezunu, %45’i yaşamının büyük bölümünü büyükşehirde geçirmiş, %83.8’inin ailesinin gelir durumu orta düzeyde, %71.3’ü hemşirelik bölümünde okumaktan memnun, %92.5’i çalışmadığını belirtmiştir. Hasta eğitimi konusunda ki görüşlerine göre; öğrencilerin tamamına yakını hasta eğitiminin gerekli olduğunu, hasta eğitiminin bakım kalitesini arttırdığını, etkili bir eğitimin hastanın kaygı düzeyini düşürdüğünü ve eğitim sonrası öğrencinin kendine olan güvenin arttığını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra öğrencilerin yarıdan fazlası, daha önce hasta eğitiminde bulunduklarını, hasta eğitiminin multidisipliner olması gerektiğini, hasta eğitimi için materyal hazırlamanın gerekli ve önemli olduğunu ve mezuniyet sonrasında da hemşirelerin hasta eğitimi konusunda eğitim almaları gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, öğrenciler, eğitimin sadece hastaya değil hasta yakınlarını da kapsaması gerektiğini belirtmişlerdir.

Sonuç: Çalışmada, hemşirelik son sınıf öğrencilerinin hasta eğitimi konusundaki görüşleri incelendiğinde, hasta eğitiminin gerekli ve önemli olduğu, eğitimin bakımın kalitesini yükselttiği, eğitimde materyal hazırlamanın önemli olduğu ve hemşirelerin mezuniyet sonrasında da hasta eğitimine yönelik eğitim almaya devam etmelerinin önemli olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Eğitim, Hasta eğitimi, Hemşirelik öğrencisi

Abstract

Aim: The aim of this study is to determine the opinions of senior students of Nursing Department of Faculty of Health Sciences about patient education.

Method: It made as descriptive. The universe of the study consisted of the Nursing Department 4th year students (N: 105) attending the 2017-2018 academic year in the Faculty of Health Sciences of a Public University; while the sample was composed of students (n = 80) who agreed to participate in the study. The data were collected by the questionnaire developed by the researcher. The questionnaire form consists of two parts. In the first part, there are 8 questions about the characteristics of the student nurses and in the second part, there are 28 questions used to determine the views of the student nurses about patient education. The research was applied only to students who took a course in Nursing Teaching. The data obtained from the study were evaluated with frequency and percentage calculations using SPSS package program.

Findings: The average age of nursing students is 21.46 ± .87. 88.8% of the students were females, 50.8% of them graduated from Anatolian high schools, 45% of them lived in metropolitan areas, 83.8% of the families were in the middle income, 71.3% of them were in the nursing department and 92.5% of them were unemployed. According to the views on patient education; almost all of the students stated that patient education is necessary, and it improves the quality of care, effective education decreases the patient's anxiety level and students’ self-confidence increases after the training. In addition, more than half of the students stated that they had previously been educating patients, that patient education should be multidisciplinary, that it is necessary and important to prepare material for patient education, and that nurses should receive training in patient education after graduation. In addition, students stated that education should include not only patient but also patient relatives.

Conclusion: In this study, when examining the views of nursing last class students on patient education, it was determined that patient education is necessary and important, education improves the quality of care, it is important to prepare material in education and nurses should continue to receive education for patient education even after their graduation.Keywords
Education, Nursing Students, Patient Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri