Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE REGULATION OF THE MINISTRY OF EDUCATION GUIDANCE SERVICES )

Yazar : Ertuğ CAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 23
Sayfa : 4556-4560
248    252


Özet

Bu araştırmanın amacı, Kasım 2017’de değiştirilen rehberlik hizmetleri yönetmeliğinin genel bir değerlendirmesini yapmaktır. Araştırma bir derleme çalışması olup, doküman incelemesi yapılmış, literatür tarama yöntemi kapsamında değişen yönetmelik başta olmak üzere, bu alanda yapılan araştırma verileri, raporlar ve online kaynaklardan yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, mevzuat değişikliği ile birlikte rehber öğretmen (psikolojik danışman) tanımı yerine rehberlik öğretmeni tanımı kullanılmış ve rehberlik öğretmenlerinin görevlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Rehberlik öğretmenlerine sınav, belleticilik ve nöbet görevlerinin verildiği, çalışma izin ve saatlerinin değiştirilerek izin ve tatil dönemlerinde tercih danışmanlığı ile alan ve ders seçimlerinde ek görevler verilebileceği görülmektedir. Ayrıca, rehberlik öğretmenlerine, eğitimine evde ya da hastanede devam eden öğrencileri ziyaret etme görevi ile pansiyonlarda yürütülen eğitsel, meslekî ve kişisel/sosyal rehberlik etkinliklerinden, rehberlik alanında özel bilgi ve beceri gerektiren hizmetleri yürütme görevleri verilmiştir. Araştırma bulguları, yapılan düzenleme ile rehberlik hizmetlerinde danışmanlığın değil, rehberliğin esas alındığını ortaya koymaktadır. Bu düzenlemeler, rehberlik hizmetlerinde uygulama ile yasal düzenlemeler arasında uyuşmazlıklara neden olabilir. Rehberlik öğretmenlerine sınav ve nöbet görevlerinin verilmesi rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde olumsuzluklara neden olabilir. Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amacı ve kapsamı, bu hizmetleri yürütecek olan personelin mesleki yeterlikleri, personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri, personelin unvanı ve özlük hakları bakımından yeniden ele alınması ve geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla alan uzmanları, veli, öğretmen, öğrenci ve üniversite temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinin görüşlerinden yararlanılması faydalı olabilir.Anahtar Kelimeler
Rehberlik hizmetleri, psikolojik danışman, rehberlik öğretmeni, mevzuat.

Abstract

The aim of this research is to make a general evaluation of the guidance service regulation amended in November 2017. This research is a review work. Documents have been reviewed and reports and online sources, especially in the context of changing regulations, utilized within the scope of literature review method. According to the research findings, together with the legislative amendment, the definition of "guidance teacher" was used instead of the definition of "guidance teacher (psychological consultant)" and significant changes were made in the duties of the guidance teachers. It is seen that guidance counselors are given exam, supervision and watch duty assignments, and by changing their work permits and hours, now they can be given additional tasks in the field and course selection with the preferential counseling during leave and holiday periods. In addition, guidance teachers have been given the task of visiting the students at home or in the hospital, as well as the educational, vocational and personal/social guidance activities carried out at the guest houses, in order to carry out special knowledge and skills services in the field of guidance. The findings of the research reveal that guidance services are now based on guidance rather than counseling. These arrangements can lead to inconsistencies between practice and legal regulations in guidance services. Giving guidance counselors examinations and watch duties can cause adversities in the conduct of guidance services. The purpose and scope of school guidance and psychological counseling services, pre-service and in-service training of the counselors, title and personal rights of the counselors need to be reevaluated and developed in terms of professional qualifications of personnel to perform these services. For this purpose it may be beneficial to use the views of field experts, parents, teachers, students and university representatives and non-governmental organizations.Keywords
Guidance services, psychological consultant, guidance teachers, legislation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri