Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BILGISAYAR ÖZ YETERLIK ALGILARI
(COMPUTER SUFFICIENCY PERCEPTIONS OF GERMAN LANGUAGE TEACHER CANDIDATES )

Yazar : Fatma KARAMAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 22
Sayfa : 3973-3979
238    151


Özet

Bilgisayar günümüzde her kitleye çok sayıda olanaklar sunmaktadır. Bu olanaklardan faydalanabilme ise bilgisayar konusundaki yeterlilikle ilgilidir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Almanca öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algı düzeylerini ve adayların algılarının cinsiyet, sınıf düzeyi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini, araştırmaktır. Çalışmada betimsel araştırma modellerinden olan tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Alman Dili Eğitimi lisans programında 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 120 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Aşkar ve Umay tarafından geliştirilen 5’li likert tipi bilgisayara ilişkin öz yeterlik algısı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maximum değer gibi betimsel istatistik teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Sınıflar arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için Anova kullanılmıştır. Kadın ve erkek öğrenciler arasındaki farklılığı belirlemek için ise t- testi kullanılmıştır. Kadın ve erkek öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algıları arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Kadın Almanca öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması 58,4 iken erkeklerinki ise 71,5 olarak bulunmuştur. Verilerin aritmetik ortalaması 61,3’tür.Anahtar Kelimeler
Bilgisayar kullanımı, yabancı dil öğretimi, öz yeterlilik

Abstract

Nowadays, computers offer many possibilities to everybody. The benefit from these possibilities is related to the competence of the computer. In this sense, the aim of this study is to define the perceptions of preservice teachers for computer self-efficacy. With this aim, the answers of the following research questions are searched in this study: What are the computer self-efficacy perception levels of pre-service German language teachers? Do the computer self-efficacy perception levels of pre-service German language teachers differ according to gender? Do the computer self-efficacy perception levels of pre-service German language teachers differ according to class level? In this study, the scanning method which is a descriptive research model was used. Muğla Sıtkı Koçman University's research group constitutes 120 teacher candidates who are studying in 2017-2018 education year in the undergraduate program of German Language Education. 93 of these students are female; 27 is male. A 5-point Likert-type computer self-efficacy perception scale was used as data collection tool, rated as "never, rarely, not sure, usually, always". The scale developed by Aşkar and Umay consists of 18 items. The obtained data were analyzed using descriptive statistical techniques such as frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, minimum and maximum values. Anova was used to determine whether there was a difference between the classes. The t-test was used to determine the difference between male and female students' self-efficacy perceptions. the arithmetic average of the computer self-efficacy perception scale of 120 German Language teacher candidates was found to be 61,3. There was a significant difference in the computer self-efficacy perceptions of male and female teacher candidates.Keywords
Use of computer, foreign language teaching, self sufficient.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri