Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİSİPLİN YAKLAŞIMI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(DISCIPLINARY APPROACH SCALE: VALIDITY AND RELIABLILITY STUDY )

Yazar : İsmet KAYA  & H. Fazlı ERGÜL, Cemal AKÜZÜM  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 21
Sayfa : 3434-3445
268    226


Özet

Bu araştırmada, öğrenci algılarına dayalı olarak öğretmenlerin disiplin yaklaşımlarını geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçemeye olanak tanıyacak bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın katılımcılarını, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Diyarbakır il merkezindeki liselerde öğrenim görmekte olan toplam 340 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada ölçeğin kapsam ve görünüş geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. AFA sonucunda, toplam varyansın %44.90’ını açıklayan 39 madde ve iki faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Ortaya çıkan faktörler; Geleneksel Yaklaşım ve Çağdaş Yaklaşım olarak, ölçek ise “Disiplin Yaklaşımları Ölçeği (DYÖ)” şeklinde adlandırılmıştır. DFA’dan elde edilen bulgular, DYÖ’ye ilişkin 39 madde ve iki faktörden oluşan yapının yeterli uyum indekslerine sahip olduğunu göstermiştir. DYÖ’nün güvenirliği iç tutarlılık yöntemiyle incelenmiş ve kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer aldığı belirlenmiştir. Bulgular sonucunda DYÖ’nün, lise öğrencilerinin algılarına dayalı olarak öğretmenlerin disiplin yaklaşımlarını ölçmek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Disiplin, disiplin yaklaşımı, disiplin yaklaşımı ölçeği, geçerlik, güvenirlik

Abstract

In this research, it is aimed to develop a measurement tool which will enable to measure teachers' disciplinary approaches in a valid and reliable way based on student perceptions. The participants of the research is composed of 340 high school students that study in high schools of Diyarbakır Province in 2017-2018 academic year. Expert opinion has been consulted for the scope and appearance of the scale. Exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) have been carried out for the validity of the scale. At the end of EFA, a structure composed of two factors and 39 items that explain %44.90 of the total variance was obtained. The emerging factors were named as Traditional Approach and Contemporary Approach, and the scale "Disciplinary Approach Scale (DAS)". The findings obtained from CFA showed that the structure composed of 39 items and two factors related to DAS has sufficient compliance indices. The reliability of DAS was examined by internal consistency method and was determined that it was within the acceptable limits. At the result of findings, it was determined that Disciplinary Approach Scale (DAS) is a valid and reliable measurement tool that can be used to measure teachers’ disciplinary approaches based on students’ perceptions.Keywords
Discipline, disciplinary approach, disciplinary approach scale, validity, reliability

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri