Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜTSEL YAŞ VE EYLEMSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖRGÜTSEL EKOLOJİ, YENİ KURUMSALCILIK, KAYNAK BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL AĞ YAKLAŞIMLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL AGE AND INERTIA FROM ORGANIZATIONAL ECOLOGY, NEW INSTITUTIONALISM, RESOURCE DEPENDENCE AND SOCIAL NETWORK APPROACHES )

Yazar : Alperen ÖZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 19
Sayfa : 2460-2474
208    376


Özet

Bu çalışmanın amacı, yaşlı örgütlerin, yüksek eylemsizlik düzeylerine karşın ölüm oranlarının neden yüksek olmadığını örgütsel ekoloji, yeni kurumsal kuram, sosyal ağ ve kaynak bağımlılığı kuramları çerçevesinde tartışmaktır. Bu çerçevede Ankara ilinde bulunan yirmi yedi ayrı işletmenin yöneticileriyle yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Bu işletmelerden yirmi altı tanesi yirmi yıldan uzun bir süredir faaliyetlerine devam etmektedir. Yaşlılık öncesi durumun anlaşılabilmesi için ise yaşlılığa geçiş aşamasında bulunan, varlığını on beş yıldır sürdüren bir işletmenin yöneticisiyle yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Mülakatlar, yöneticilerin iş yerlerinde bulunan ofislerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, amaçlı örnekleme türlerinden tipik durum örneklemesi ile seçilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Veri analizi sonucunda on ayrı kod ve üç ayrı tema oluşturulmuştur. Belirlenen kodların beş tanesinin sosyal ağ kuramıyla, üç tanesinin yeni kurumsal kuramla ve iki tanesinin de kaynak bağımlılığı kuramıyla ilişkili olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları yaşlı örgütlerin uzun yıllar içerisinde elde ettikleri sosyal sermaye birikimleriyle eylemsizlik sorunlarını aştığını göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Örgütsel Yaş, Eylemsizlik, Örgüt Kuramları, Sosyal Sermaye, Örgütsel Ekoloji.

Abstract

The purpose of this research is to discuss why elderly organizations are not high mortality rates despite their high levels of inertia within the framework of organizational ecology, new institutionalism, social network, and resource dependence theories. In this framework, semi-structured interviews were conducted with the managers of twenty-seven separate companies located in Ankara province to resolve the research question. Twenty-six of these enterprises have been proceeding their activities for more than twenty years. To understand the pre-aging situation, a semi-structured interview was conducted with the manager of a company that has been in the transition phase to elderliness and has been in existence for fifteen years. Interviews were held in the central business offices of managers. The research sample was selected by typical case sampling from the purposeful sampling types. The obtained data were evaluated by content analysis method. Ten distinct codes and three separate themes were created as a result of the data analysis. It was found that five of the pre-determined codes were related to social network theory, three were related to new institutional theory, and two were related to resource dependency theory. The findings of the research show that older organizations have overcome problems of inertia through the accumulation of social capital that they have achieved over many years.Keywords
Organizational Age, Inertia, Organization Theories, Social Capital, Organizational Ecology

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri