Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVLAT SORUMLULUĞU BEKLENTİSİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(THE ADAPTATION OF THE FILIAL RESPONSIBILITY EXPECTATION SCALE INTO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY )

Yazar : Emine ER  & Yener ÖZEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 1865-1875
67    55


Özet

Bu çalışmada, Evlat Sorumluluğu Beklentisi Ölçeği tanıtılmıştır ve Evlat Sorumluluğu Beklentisi ölçeğinin güvenirlik ve geçerliği ile ilgili bulgular sunulmuştur. Bu çalışmanın amacı evlat sorumluluğu beklentisini değerlendirmeyi sağlayacak “evlat sorumluluğu beklentisi” ölçme aracını uyarlamaktır. Uyarlanan bu ölçme aracı ölçeği geliştiren kişi olan Hamon’un izni doğrultusunda araştırmacılar tarafından yapılacak olan yüksek lisans tezinde kullanılacak olup ölçeğin geçerlik ve güvenirliği yapılacak olan yüksek lisans tezinde de sınanacaktır. Ölçeğin uyarlanma aşamasında faktör analizi yapılmış olup madde seçme ve maddenin uygunluğuna karar vermede faktör yük değeri 0,40 ve üzeri maddeler işleme alınmıştır. Yapılan analiz sonucunda özdeğerlerin grafik dağılımında bir temel kırılma noktası olduğu görülmüştür. Bu sonuç ise ölçekteki maddelerin tek faktör altında toplandığını göstermektedir. Bu tek faktörün açıkladığı varyans oranı 55,476%’dir. Büyüköztürk(2015)’e göre tek faktörlü ölçeklerde açıklanan varyansın 30% ve üzeri oranda olması yeterlidir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için Cronbach alfa (?) iç tutarlık katsayısı ölçeğin geneli için hesaplanmıştır. Evlat Sorumluluğu Beklentisi ölçeğinin Cronbach Alpha ile hesaplanan güvenirlik katsayısı .94 olarak bulunmuştur. Ölçeğin geçerliğini saptamak için Özen(2008) tarafından geliştirilmiş olan Sorumluluk Duygusu ve Davranışı Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların Sorumluluk Duygusu ve Davranışı ölçeğinden aldığı puanlar üzerinde Spearman Sıra Farkları Korelasyon analizi yapılmıştır. Spearman sıra farkları korelasyon analizi sonucunda iki ölçek arasında anlamlı olarak .25 ilişki bulunmuştur. Ayrıca tartışma bölümünde bu ölçeğin uyarlanma sebebi irdelenmiştir ve gelecekte yapılacak çalışmalara öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Sorumluluk, Evlat Sorumluluğu

Abstract

In this study Filial Responsibility Expectation Scale was introduced.. Findings which about reliability and validity of Filial Responsibility Expectation Scale were presented. The purpose of this study is adapted of Filial Responsibility Expectation Scale which evaluating filial responsibility expectation into Turkish language. This adapted Filial Resposibility Expectation Scale will be used in master thesis to be done by researchers upon Hamon’s permission. Scale’s reliability and validity will be tested in master thesis to be done. Factor Analyses was conducted in the process of adapting of scale. While choosing items and deciding the suitability of the items, items which are factor loading value’s .40 and over were put into process. Result of analyses was finded that eigen values had one basic breaking point. This result was indicated that items of scale were grouped under one factor. This one factor’s variance ratio is 55,476%. According to Büyüköztürk(2015), variance ratio’s 30% and over is acceptable for one factor scales. Cronbach Alfa was used for calculating reliability of scale. The Cronbach Alfa of Filial Responsibility Scale is .94. Sense Of Responsıbılıty And Behavıor Scale devoleped by Özen(2008) was used for determining validity of scale. Spearman’s Rank Correlation Analyses was conducted on participant’s points which taken from the Sense Of Responsıbılıty And Behavıor Scale. The result of Spearman’s Rank Correlation Analyses, the validity coefficient between two scales is .25. Also, the reason of adapting this scale was examined and some suggestions were made at discussion section.Keywords
Responsibility, Filial Responsibility.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri