Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAMU SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: 11 10 2011 TARİH VE 663 SAYILI KHK KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ANALİZİ
(ORGANIZATIONAL LABORITY IN THE PUBLIC SECTOR: ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL CONTEXT IN THE PUBLIC HEALTH SECTOR CONSTRUCTED UNDER THE LAW ENACTED ON 11/10/2011 WITH NUMBER 663 )

Yazar : Murat AK  Özcan SEZER  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 1709-1723
136    98


Özet

Örgütsel bağlılık, çalışanların örgütlerine veya kurumlarına karşı hissettikleri aidiyet şeklinde tanımlanabilir. Söz konusu tanımdan da hareketle örgütsel bağlılık, gerek çalışanlar gerekse kurumlar için ortaya çok boyutlu ve kapsamlı sonuçlar doğurabilen stratejik bir konudur. Dolayısıyla bir örgüt veya kurum nezdinde görev yapan çalışanların bağlılıkları, hem kendi tatminleri ve performansları, hem de kurumsal verimlilik ve başarı için büyük önem taşımaktadır. 11.10.2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılandırılan Sağlık Bakanlığı teşkilatında; Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı olmak üzere üçlü yapı öngörülmüştür. Bu bağlamda merkezde bulunan söz konusu kurumların taşradaki teşkilatları ise sırayla Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterlikleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve İl Sağlık Müdürlükleridir. Söz konusu üç kurumda çalışanların bağlılıklarının analizi, üçlü kurumsal yapının çalışanlar nezdinde oluşturduğu aidiyet algısının değişiminin tespit edilebilmesi için önem taşımaktadır. Bunun için bir örneklem oluşturabilme amacıyla, Bartın İl Kamu Sağlık Teşkilatı’nı oluşturan Bartın İl Sağlık Müdürlüğü, Bartın Kamu Hastaneler Birliği ve Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde görev yapan ve anket uygulamasını kabul eden 212 kamu çalışanına, Allen ve Meyer tarafından (1990) geliştirilen ve Arzu Wasti (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan örgütsel bağlılık anketi uygulanmıştır. Gerçekleştirilen anket ve analiz sonucunda Bartın Kamu Sağlık Teşkilatı'nda görev yapan kamu çalışanlarının örgütsel bağlılıkları üç alt boyutta ve demografik değişkenler ekseninde değerlendirilmiştir. Bu bağlamda genel olarak duygusal bağlılık ve normatif bağlılık alt ölçekleri için yöneticilerin bağlılık düzeyi, memurlardan daha fazla iken, devam bağlılığında memurların bağlılık düzeyi yöneticilerden anlamlı derecede daha yüksektir. Bu bağlamda memurların bağlılıklarının daha çok kamunun öngördüğü iş güvencesi ve istihdam istikrarı nedeniyle devam bağlılığı şeklinde ortaya çıktığı söylenebilir. Yöneticilerde ise memurlara göre duygusal ve normatif bağlılığın daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir.Anahtar Kelimeler
Örgütsel Bağlılık, Kamu Sağlık Sektörü, Kamu Sağlık Teşkilatı

Abstract

Organizational commitment can be defined as a sense of belonging which employees feel towards their organizations or institutions. With this in mind, organizational commitment is a strategic issue that can result in multi-dimensional and comprehensive results for both employees and institutions. Therefore, the commitment of employees who work for an organization or an institution is of great importance both for their own satisfaction and performance, and for organizational or institutional productivity and success. Within the Ministry of Health organization structured by the Decree Law No. 663 dated 11.10.2011; Turkey Public Hospitals Organization, the Public Health Agency of Turkey and the Central Organization of the Ministry of Health are envisaged as a tripartite structure. According to this, the provincial organizations of the related institutions in the center are General Secretariat of Public Hospitals Association, Public Health Directorates and Provincial Health Directorates. The analysis of the loyalties of the employees working in this three institutions is crucial so that the change in the perception of belonging which the triple institutional structure has formed in the employees can be determined. In order to create a sample for this purpose, an organizational commitment questionnaire developed by Allen and Meyer (1990) and adopted to Turkish by Arzu Wasti (2002) was applied to 212 public employees working in the Bartın Provincial Health Directorate, Bartın Public Hospitals Association and Bartın Public Health Directorate, the Bartın Provincial Public Health Organization, As a result of the survey and analysis, the organizational commitment of public employees working in Bartın Public Health Service was evaluated in three sub-dimensions and on the axis of demographic variables. According to this, while the level of commitment of managers for emotional attachment and normative commitment subscales is higher than that of civil servants, the level of commitment of civil servants in terms of attendance is significantly higher than that of managers. It can also be said that the loyalties of the civil servants are more in terms of attendance due to the job security and employment stability prescribed by law. As for the executives, it is seen that their emotional and normative commitment is higher than that of civil servants.Keywords
Organizational Commitment, Public Health Sector, Public Health Organization

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri