Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERDE ÖZNEL İYİ OLUŞ: KKTC ÖRNEĞİ
(SUBJECTİVE WELL-BEİNG İN TEACHERS: TRNC EXAMPLE )

Yazar : Selahattin YAKUT    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 1737-1746
91    124


Özet

Öğretmenlerde öznel iyi oluş düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesini amaçlayan bu çalışmanın araştırma grubu, KKTC’de görev yapmakta olan ve tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 22 (% 25) bayan ve 66 (% 75) erkek olmak üzere toplam 88 öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında “Öznel İyi Oluş Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin SPSS programında Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H analizleri yapılarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğretmenlerin öznel iyi oluş düzeyleri üzerinde cinsiyet, yaş, görev yapılan okul türü değişkenlerinin istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluşturmadığı; aile ortamından memnuniyet, okul ikliminden memnuniyet ve düzenli spor yapma değişkenlerinin ise öznel iyi oluşu istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
: Eğitim, Öğretim, Öğretmen, Öznel İyi Oluş

Abstract

The research group of this study aimed to examine the level of subjective well-being in terms of various variables in teachers. It consists of 88 teachers, 22 (25%) female and 66 (75%) males, who are working in the TRNC and selected by chance sampling. The "Subjective Well-Being Scale" and the "Personal Information Form" were used to collect the data. Mann Whitney U and Kruskal Wallis H analyzes were performed in the SPSS program. The results were as follows: Gender, age, school type did not make a statistically significant difference on subjective well-being of teachers. satisfaction with the family environment, satisfaction with the school environment, and regular sports making variables had a statistically significant effect on subjective well-being.Keywords
Education, Instruction, Teacher, Subjective Well-Being

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri