Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A STUDY ON DETERMINING AESTHETIC VALUES OF THE TOURISTIC BUSINESSES IN SLOW CITIES: GÖKÇEADA CASE
(YAVAŞ ŞEHİRLERDE BULUNAN TURİSTİK İŞLETMELERİNİN ESTETİK DEĞERLERİNİ BELİRLEMEK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GÖKÇEADA ÖRNEĞİ )

Yazar : Feriyal FARHADİ ANDARABİ  & Azize TUNÇ HASSAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 1611-1623
114    77


Özet

Bu araştırma, üyelik açısından Yavaş Şehir Ağı’na ilk kez katılan ve hala tek üye ada sıfatıyla Ağ’da bulunmakta olan Gökçeada’yı, bir paket tur satın almak suretiyle ziyaret eden turistler üzerinden yapılmıştır. Araştırmanın amacı, Gökçeada’da faaliyet gösteren turistik işletmelerinin estetik değerini belirlemek ve ayrıca estetik değerin turistlerin tatmini üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi seçilmiştir ve 770 geçerli anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın veri analizi aşamasında turistlerin demografik bilgilerinin frekans ve yüzdeleri incelenmiştir. Daha sonra, verilere faktör analizi uygulanmış ve faktörler arasındaki korelasyon ve regresyon katsayıları incelenmiştir. Araştırma sonucunda konaklama, restoran, yerel ürün satış işletmeleri ve tur otobüslerine ilişkin estetik değerler ile turistlerin tatmini arasında yüksek oranda pozitif ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. Müzelere yönelik estetik değer ile turistlerin tatmini arasında orta oranda negatif ilişki tespit edilmiştir. Hediyelik eşya satan işletmelere ilişkin estetik değer ile turistlerin tatmini arasında ise yüksek oranda negatif ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Turistik işletmelerinde estetik değere ilişkin sürekli yeniliklerin yapılmasının ve müzelerin zenginleştirilmesinin turistleri seyahat etmeye itecek bir motivasyon oluşturacağı düşünülmektedir. Gökçeada’da yöreye özgü çeşitli el sanatları kurslarının faaliyete geçmesi, üniversitelerin yerel yönetim ve halk eğitim merkezleriyle birlikte projeler yürütmesi yöre halkının bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunacaktır.Anahtar Kelimeler
Estetik Değer, Turistik İşletmeleri, Yavaş Şehir, Gökçeada

Abstract

This study was carried out with the tourists who purchased a package tour and visited Gökçeada, which became a member of the Cittaslow Network for the first time and which is still the only member island within the Network. The research aimed to determine the aesthetic value of touristic businesses in Gökçeada and also to reveal the effect of aesthetic value on the satisfaction of tourists. The survey method was selected as the data collection tool and 770 valid surveys were evaluated. During the data analysis stage of the research, the frequencies and percentages of the demographic information of the tourists were examined. Afterward, factor analysis was applied to the data and the correlation and regression coefficients between the factors were examined. According to the results of the research, there is a high positive correlation between the aesthetic values of accommodation, restaurant, shops selling local products and sightseeing buses and satisfaction of the tourists. A moderate negative correlation was found between the aesthetic value of the museums and the satisfaction of the tourists. There was a high negative correlation between the aesthetic value of the souvenir shops and the satisfaction of the tourists. Continuous innovations in aesthetic values in touristic establishments and enrichment of the museums are thought to motivate tourists to travel. Introduction of various handicraft courses in Gökçeada and the implementation of some projects by the universities together with the local government and public education centers will contribute to the awareness of the local people.Keywords
Aesthetic Value, Touristic Businesses, Cittaslow, Gökçeada

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri