Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KIRSAL KESİMDE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL TUTUMLARININ EBEVEYN EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE İNCELENMESİ (ERZİNCAN ÇAYIRLI ÖRNEĞİ)
(SURVEY OF THE ELEMENTARY STUDENT’S ENVIRONMENTAL ATTITUDES BY LEVEL OF THEIR PARENTAL EDUCATIONAL LEVEL IN RURAL AREAS (ERZİNCAN ÇAYIRLI CASE) )

Yazar : Celal NAVRUZ  & Erdal AKPINAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 20
Sayfa : 2475-2482
182    146


Özet

Bu araştırmada kırsal kesimde ortaokul öğrencilerinin çevresel tutumlarının ebeveyn eğitim düzeyi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma örneklemini, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Erzincan ili Çayırlı ilçesinde öğrenim görmekte olan toplam 383 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak demografik soruların bulunduğu kişisel bilgi formu ile Uzun ve Sağlam tarafından geliştirilen Çevre Tutum Ölçeği (ÇTÖ) kullanılmıştır. Araştırmada çevresel tutumun yanı sıra, çevresel tutumun alt boyutlarından olan çevresel davranış ve çevresel düşünce de ölçülmeye çalışılmıştır. Veriler, SPSS 17.00 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin baba eğitim düzeyi ile çevresel tutumları arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Babası lise ve üzeri eğitim düzeyinde olan öğrencilerin çevresel tutumları, babası diplomasız olanlardan daha yüksektir. Anne eğitim düzeyi ile çevresel tutum arasındaki ilişki açısından ise anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak öğrencilerin anne eğitim düzeyi ile çevreye karşı düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Anneleri ilkokul mezunu olanların, anneleri diplomasız olanlara göre daha yüksek çevresel düşünce ortalamasına sahip oldukları görülmektedir.Anahtar Kelimeler
Çevresel Tutum, Kırsal Kesim, Erzincan, Ortaokul Öğrencileri.

Abstract

In this survey it was aimed that survey of middle school students’ environmental attitudes by level of their parental educational level in rural areas. The sample of the research consisted of a total of 383 middle school students studying in the province of Çayırlı, Erzincan province in the academic year of 2014-2015. As the data collection tool Environmental Attitude Scale (CAS) which included personal information form with demographic questions and developed by UZUN and SAĞLAM was applied. In thıs survey in addition to the environmental attitude, the environmental behavior and the environmental thinking from the sub-dimensions of environmental attitude were also tried to be measured. The data were analyzed with the SPSS 17.00 program According to research findings, it was found that there was significant difference between the level of students’ fathers and their environmental attitudes. Environmental attitudes of students, whose fathers have a high school or above education, are higher than those students whose father have no diplomas. There was no significant difference in terms of the relationship between mother education level and environmental attitude. However, there was a significant difference between the mother education level of students and their perceptions towards the environment. Those who have primary school graduate mothers. Mothers of those who graduated from primary school seem to have a higher environmental thinking average than those without a diploma.Keywords
Environmental Attitude, Countryside, Erzincan, Secondary School Students.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri