Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KADIN ÇALIŞANLARIN ELEKTRONİK TİCARETE İLİŞKİN ALGI DÜZEYLERİNİ ÖLÇÜMLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
(A FIELD RESEARCH to ASSESS the PERCEPTIONAL LEVELS of WOMEN EMPLOYEES TOWARDS ELECTRONIC COMMERCE )

Yazar : Mesude YÜKSEL  & Kenan ÖREN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 1249-1269
156    193


Özet

Bu çalışmanın amacı, Çankırı ilinde MEB’e bağlı okullarda istihdam edilen kadın çalışanların işgücü piyasalarına katılımları yönüyle elektronik ticaret eğilimlerini neden ve sonuçları açısından analiz etmektir. Halen varlığını koruyan toplumsal cinsiyet, ataerkil ailevi yapı, cam tavan ilişkisi ve öğrenilmiş çaresizlik şeklindeki bir takım aksaklıklara rağmen kadın çalışanların işgücü piyasalarında her geçen gün varlıklarını iyiden iyiye hissettirmeleri, klasik iktisadi doktrininin ve piyasa ekonomisinin dayattığı çalışma ve boş zaman arasındaki tercihlerini çalışmadan yana kullanmaları kadının çalışma ve çalışma dışı yaşamını kolaylaştıracak bir takım davranışlar geliştirmesini zorunlu kılmıştır. Gerek çalışma yaşamının beraberinde getirdiği stres ve yoğunluk gerek çalışma dışı yaşamda üstlenilen sorumluluklar nedeniyle “çift kariyerli” olarak addedilen kadın, üstlenmek zorunda kaldığı söz konusu bu rolleri yerine getirmek için çabalamakta hatta ezilmektedir. Zaman zaman zaruri ihtiyaçlarını karşılama noktasında dahi sıkıntılar yaşamaktadır. O nedenle kadının çalışma ve çalışma dışı yaşamını ve işgücü piyasalarına girişlerini kolaylaştıracak uygulamalara ve yeni davranış kalıplarına ihtiyaç vardır. Son zamanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişim ve dönüşüm, cinsiyet; yaş; milliyet ve etnisite farkı gözetmeksizin işgücü piyasalarında aktif bulunan tüm çalışanları etkisi altına almakta, istihdamın şeklinde ve yapısında radikal değişimlere neden olmaktadır. Özellikle son yıllarda küreselleşmenin ivme kazanmasının doğal bir sonucu olarak hizmet sektörünün tarım ve sanayiye kıyasla istihdamın temel dinamiğini oluşturması, çalışanların vasıflarında meydana gelen değişimler, sanayi ekonomisinin yerini bilgi ekonomisine bırakması sonucunda ortaya çıkan bilgi işçileri hiç şüphesiz kadın çalışanların işgücü piyasalarında yeniden konumlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Bilgi ekonomisinin işgücü piyasalarındaki çıktılarının kadının çalışma ve çalışma dışı günlük yaşamını doğrudan ya da dolaylı etkilemesinin bir sonucu olarak gelişen elektronik ticaret davranışı çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.Anahtar Kelimeler
İşgücü Piyasası, Kadın Çalışanlar, Elektronik Ticaret

Abstract

The purpose of the study is to analyze the electronic commerce inclination of the female teachers working in the schools of National Education Ministry in Turkey on the basis of their participation to the labor markets. In spite of the problems such as social gender, patriarchal family, glass ceiling effect, and learned helplessness which are still ongoing and as a result of the increasing ratio of the women labor to the participation of the labor markets and their choices for work despite free time which has been dictated by classical economic doctrine, women has to develop some sorts of behaviors in order to facilitate their lives in/out of their works. Women, possessing dual careers because of both stress and hard work and responsibilities out of work, strive hard to take over these liabilities and more than that sometimes, this is a kind of struggle. At times, they have some difficulties to meet their minimum needs. Therefore, new behavior templates as well as implementations are needed for women in order to ease their work and out of work lives and their participation to the labor markets. Recent developments and transformations concerning the information and communication technologies have left a great impact on the active labor in the labor markets regardless of their gender, age, nationality, and ethnicity; and this process has radically changed the type and structure of the employment. In particular, as a result of the globalization process, the rising importance of service sector on employment rather than agriculture and industry, the changes on the qualifications of the labors, occurrence of the knowledge workers because of the replacement of industrial economy with the knowledge economy; female workers are to reposition themselves in the labor markets. Electronic commerce, which developed due to the impact of the outcomes of the knowledge economy in the labor markets on the female workers’ work and out of work lives directly and indirectly, is the main starting point of the study.Keywords
Labor Market, Female Workers, Electronic Commerce

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri