Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROGRAMININ UYGULANMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
(PROBLEMS CONCERNED DURING THE APPLICATION OF THE SOCIAL STUDIES COURSE PROGRAM )

Yazar : Hakkı YAPICI    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 1356-1361
215    124


Özet

Bu çalışmanın amacı, yapılandırmaca öğrenme anlayışına göre şekillendirilen Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Erzurum, Ağrı ve Kars, Ardahan illerinde 36 ortaokulda görev yapan 120 Sosyal Bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, “tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, hiç katılmıyorum” 5’li Likert tipindeki 25 maddelik Sosyal Bilgiler öğretmen görüşlerini içeren derecelendirme tipindeki sosyal bilgiler dersi programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar (Doğan, 2010: 92) ile toplanmıştır. Yapılan istatistiki analizler sonucunda, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin “Bakanlık tarafından belirlenen konulara ve programa uymak zorunda olduğum için konuları ve dersin hedeflerini öğrencilerle belirlemek mümkün görünmüyor, “Konuların ve etkinliklerin seçiminin öğrencilere bırakılması, bilgilerin tam olarak verilmesini engeller”, “Öğrencilerin ders dışında birlikte çalışma olanakları yok”, “Veliler, öğrencilerin çalışmalarıyla ilgilenmiyor”, “Farklı etkinlikler içeren bir dersi planlamak uzun zaman ayırmayı gerektiriyor”,“Sınıfların kalabalıklığından dolayı bazı etkinlikleri yapamıyorum”, yönelik “Katılıyorum” düzeyinde cevap verdikleri tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, program, sorun

Abstract

The purpose of this research is to put forth teacher opinions related to the problems concerned during the application of Social Studies course program which is formed according to the constructivist learning approach. Scan model was used in this research. Study group of this research composes 120 Social Studies teachers who work at 36 secondary schools in Erzurum, Ağrı and Kars and Ardahan cities. Data of this research were gathered with the problems concerned during the application of Social Studies course in type of grading including Social Studies Teacher opinions which are 25 questions. These questions, which are 5 Likert type, are “Totally Agree”, “Agree”, “Undecided”, “Disagree”,” Totally Disagree”. As a result of statistical analysis, it was located that Social Studies Teachers answered “I agree” level related to the following statements: “It is not possible to determine the topics and aims of the lesson with students since I am supposed to follow the topics and program specified by the Ministry.” “Leaving the choice of topics and activities to the students precludes giving them full information.” “Students do not have the opportunity to work together outside the class.” “Parents aren’t interested in students’ studies.” “It requires a long time to plan a lesson containing different activities.” “I am not able to do some of the activities because of crowdedness of the classrooms.”Keywords
Social Studies, program, issue

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri