Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


JANDARMA TEŞKİLATININ TARİHSEL SÜREÇTE YAPISAL DEĞİŞİMİNİN KURUMSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
(INSTITUTIONAL ASSESSMENT OF STRUCTURAL ALTERNATION OF GENDARMERIE ORGANISATION THROUGH THE HISTORICAL PROCESS )

Yazar : Haydar PEKDOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 1387-1395
294    280


Özet

Devletin varlığını korumada en başat rolü oynayan ve tarih boyunca çeşitli adlarla anılan “Güvenlik Teşkilatının” kuruluş ihtiyacı; insanların ilk olarak birlikte yaşamaya başladığı dönemlere kadar uzanır. Devletlerin kurulmasına paralel olarak ortaya çıkan güvenlik gereksinimi; bireysel tedbirlerin ötesinde kurumsallaşmış, iyi organize olmuş teşkilatları zorunlu hale getirmiştir. Türkler; devletin bekası, yerleştiği coğrafyada egemenliğinin devamı ve bütün toplumun huzur içinde yaşaması için dönemin gerektirdiği yasaları çıkarmıştır. Çıkarılan yasaların etkin şekilde işletilmesini takip edebilmek için de gerekli güvenlik teşkilatlarını kurmuştur. Her ne kadar tarih boyunca isim değiştirmiş olsa da, bu teşkilatlar içinde en eski olanlarından biri ‘jandarma’ teşkilatıdır. Osmanlı Devleti zamanında güvenlik ve zabıta hizmetleri Yeniçeri Ocağının kaldırılışına kadar çeşitli isimler altında farklı birimlerce yürütülmüştür. Tanzimat Fermanı ile tüm devlet kuruluşlarında yapılan ıslahat hareketleri kapsamında zabıta hizmetlerinde de yeni bir düzenleme yapılmış ve bugünkü anlamda ilk Jandarma Teşkilatı oluşturulmuştur. 14 Haziran 1869 tarihinde çıkarılan Asakir-i Zaptiye Nizâmnâmesi ile ilk hukuki ve kanunla tanımlı temeli oluşturulmuştur. Jandarma; İstiklâl Savaşı sürecinden günümüze kadar ülkenin dönem dönem içinde bulunduğu ağır koşullara ve teknik imkansızlıklara rağmen hem cephede savaşan birliklerin geri emniyetini temin etmiş, hem de halkın ırz ve namusu ile can ve mal güvenliğini sağlayarak vatanın ve milletin bütünlüğüne önemli katkılarda bulunmuş halen de bulunmaya devam eden çok önemli kurumlardan biridir. Jandarma Teşkilatının etkinliğinin korunarak artırılmasında, tarihi süreçte nasıl bir rol aldığını ve ne tür değişimleri geçirmek zorunda kaldığını iyi analiz etmek gerekir.Anahtar Kelimeler
Jandarma, İç güvenlik, Kamu Düzeni, Kurumsal değişim.

Abstract

Establishment need of "Security Organisation", which plays a dominant role in protecting the state's existence and is called by different names throughout history, goes back to the times when people first started living together. The security requirement arising in parallel with the establishment of states; well-organised organisations beyond individual measures have become compulsory. Turks made laws, which are the period needed, maintaining the sovereignty in which geography it is set up, and the whole society live in peace. The required security organisations were established to monitor the implementation of the laws. Gendarmerie Organisation is the one of the oldest of these organisations, although it has changed its name throughout history. During the Ottoman Empire period, security and municipal service were carried out by different units until the removal of Janissary System. The scope of reform carried out in all state institutions, within Tanzinat Fermani, a new arrangement was made in police services and the first Gendarmerie Organisation was formed in today's sense. With the Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi which was issued on 14 June 1868, the first legal and law-defined foundation was established. To increase the effectiveness of the Gendarmerie Organisation, it's need to analyse how it has played a role in the history and what changes it has had to undergo.Keywords
Gendarmerie, Internal Security, Public Order, Institutional Change

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri