Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ARAPÇA YAZILI ANLATIM DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF ARABIC WRITTEN EXPRESSION LEVELS OF ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT STUDENTS )

Yazar : Abdullah KILINÇKAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 1158-1164
427    342


Özet

Günümüzde ekonomik, ticari, askeri, eğitim ve kültürel amaçlar gibi farklı nedenlerle insanlar ihtiyaçlarına göre yabancı bir veya birkaç dil öğrenme gereksinimi duymaktadırlar. Bu gereksinimin giderilmesi için ülkemizde gerek özel kurslar gerekse üniversiteler yabancı dil eğitimi vermektedirler. Yabancı dil öğrenmede dört temel beceri vardır. Bunlar; okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, yazma ve konuşmadır. Arap dili yüzyıllardır okutulagelen bir dildir. Fakat Arap olmayan insanların Arapçayı öğrenme süreçleri biraz uzun sürebilmektedir. Özellikle ülkemizde Arapça eğitim öğretim faaliyetlerinde karşılaşılan sorunlardan biri de yazma problemidir. Çünkü Arap dili Türkçeye göre gerek alfabesinin farklı oluşu gerekse yazı yönünün sağdan sola olması sebebiyle birçok sıkıntıya sebebiyet vermektedir. Hazırlık sınıflarından başlamak üzere mezun oluncaya kadar bütün öğrenciler Arapçayı doğru yazmak, okumak ve telaffuz etmek zorundadırlar. Diğer dil becerilerini öğrenseler bile iş yazma aşamasına gelince yazarken kurallara ve muktezayı hale uygun, yani dilbilgisi kaidelerini tatbik ve uygun kelimeler seçerek yazma konusunda sıkıntı ve zorluk çekebilmektedirler. Bu çalışma Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrenim gören 3. Sınıf öğrencilerinden 25 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Arapça yazılı anlatım düzeylerinin yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre değerlendirildiği çalışmaya katılan öğrenciler, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünü üniversite sınavında İngilizce soruları cevaplayarak kazanmışlardır. Araştırmanın verileri öğrencilere “Kilis hakkındaki düşünceleriniz nedir?” konulu 250-300 kelimelik birer kompozisyon yazdırılarak elde edilmiştir. Veriler çözümlenmeden önce dilbilimsel bir sınıflama yapılarak, her yanlışın kendi grubunda değerlendirilmesine özen gösterilmiştir. Kompozisyonlar dilbilgisi, sözdizimsel, sözcük seçimi ve yazım-noktalama yanlışlarını ele almak üzere dört farklı açıdan incelenmiş ve ardından yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre olumsuz aktarım yanlışları ve dilsel gelişim yanlışları olmak üzere iki gruba ayrılarak değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Arap Dili, Yazılı Anlatım, Yanlış Çözümlemesi

Abstract

Today, people need to learn one or more foreign languages according to their needs for different reasons such as economic, commercial, military, educational and cultural purposes. In order to overcome this need, universities offer foreign language education in our country as well as special courses. There are four basic skills in learning a foreign language. These; understanding what he reads, understanding what he is listening to, writing and speaking. The Arabic language is a lyrical language that has been taught for centuries. But the process of learning Arabic by non-Arab people can take a long time. Especially one of the problems encountered in Arabic education and training activities in our country is the problem of writing. Because the alphabet of the Arabic language is different from the Turkic language and it causes many troubles that the writing direction is from right to left. All students have to write, read and pronounce Arabic correctly until they graduate from the preparatory classes. Even if they learn other language skills, when they come to the stage of writing, they can suffer difficulties and difficulties in writing proper rules. This study was carried out on 25 students from 3rd grade students studying in the Department of Arabic Language and Literature at the Faculty of Arts and Sciences at Kilis 7 Aralık University. The students who participated in the study, where Arabic written expression levels were evaluated according to the wrong analysis approach, earned the Arabic Language and Literature Department by answering English questions in the university examination. The results of the study were obtained by printing a composition of 250-300 words on the subject "What are your thoughts about Kilis?". Before the data is resolved, a linguistic classification was made to ensure that every mistake was evaluated in its own group. The compositions were examined from four different perspectives to address grammatical, syntactic, word selection and spelling-punctuation errors, and then evaluated by separating two groups: negative transfer errors and linguistic developmental mistakes according to the incorrect analysis approach.Keywords
Arabic Language, Written Expression, False Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri