Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: TERCİHLER VE UYGULAMALAR
(PRESCHOOL TEACHERS' VIEWS TOWARDS FAMILY INVOLVEMENT: PREFERENCES AND PRACTICES )

Yazar : Mine KOYUNCU ŞAHİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 853-868
312    320


Özet

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitimde öğretmenler tarafından daha etkili bulunan aile katılım çalışmalarının ve az sıklıkla uygulanılan çalışmaların nedenlerini belirlemektir. Bununla birlikte öğretmenlerin, aile katılımı çalışmalarında zorlandıkları durumları tespit etme ve bu çalışmalara aileleri dahil edebilmek için neler yaptıklarını incelemek de bu araştırmanın amaçları arasındadır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması; veri toplama aracı olarak ise yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Çalışma grubunu Ankara ilinde görev yapan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Yapılan betimsel ve içerik analizi sonuçlarına göre 6 tema ortaya çıkmıştır. Buna göre öğretmenlerin, özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalık oluşturma ile ailenin yönetim ve karar verme süreçlerine katılım çalışmalarını çok fazla uygulamadıkları tespit edilmiştir. Bunun birlikte öğretmenler, özellikle ev ziyaretlerini çok sık kullanmamalarının nedenleri olarak ailelerin zaman problemlerini, çalışma koşulları gibi faktörleri öne sürmüşlerdir. Öğretmenler daha çok bireysel görüşmeleri ve ailelerin eğitim etkinliklerine katılımını uygulamaktadırlar. Ailelerin eğitim etkinliklerine katılımı çalışmaları ise öğretmenler tarafından daha etkili bulunmaktadır. Öğretmenler etkili buldukları aile katılım çalışmalarının aile-öğretmen iletişimini güçlendirdiğini ve karşılıklı güven sağladığını belirtmektedirler.Anahtar Kelimeler
Okul öncesi öğretmenleri, aile katılım çalışmaları, OBADER

Abstract

The purpose of this research is to determine the reasons of family involvement activities which are found more effective and are applied less frequently by teachers in preschool education. Moreover it is also the purpose of this research to identify situations that are difficult for teachers in family involvement activities and what teachers are doing to include families to family involvement activities. Case study as a type of qualitative research was used and semi-structured interview was applied as data collection tool. The study group consists of 20 teachers working in Ankara province. According to the results of descriptive and content analysis, 6 themes have emerged. Accordingly, it has been found that teachers apply less frequently creating awareness for the special needs individuals and participation in the management and decision-making processes of the family. Besides, teachers have asserted factors such as time problems of families and working conditions as reasons for not using home visits very often. Teachers prefer individual interviews and the participation in educational activities of families, as family involvement activities. The participation of families in educational activities is found more effective by teachers. They point out that the family involvement activities which is effective, strengthen family-teacher communication and provide mutual trust.Keywords
Preschool teachers, family involvement activities, OBADER

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri