Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF READING COMPREHENSION LEVELS OF FOURTH GRADE STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES )

Yazar : Hatice DEĞİRMENCİ GÜNDOĞMUŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 738-743
577    587


Özet

Bu araştırmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre belirlenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyleri metnin türüne, cinsiyete ve metni okumak için harcanan süreye göre incelenmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu ilkokul dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan 262 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Kuşdemir (2014) tarafından geliştirilen “Okuduğunu Anlama Testi” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik, bağımlı gruplar için t-testi ve bağımsız gruplar için t-testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin hikâye edici ve bilgilendirici metinlerde benzer başarı gösterdikleri; kız öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyinin erkek öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyinden daha yüksek olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği; öğrencilerin hikâye edici metinleri bilgilendirici metinlere göre daha uzun sürede okudukları ve bu süre farklılığının istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerinin arttırılması için çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.Anahtar Kelimeler
Okuma, okuduğunu anlama, ilkokul öğrencileri

Abstract

The aim of this research is to determine the level of reading comprehension of the students who are studying in the fourth grade of primary school according to some variables. The level of reading comprehension of the students in terms of the purpose of the study was examined according to the time spent reading the text, the sex and the text. The survey model was used in the study. The study group of this study is composed of 262 students who are studying in the fourth grade of elementary school. The "Reading Comprehension Test" developed by Kuşdemir (2014) was used as a data collection tool. Descriptive statistics, t-test for dependent groups and t-test for independent groups were used in the analysis of the data. As a result of the research, the students who participated in the research showed similar success in storytelling and informative texts; the level of comprehension of the female students was higher than that of the male students, and there was a statistically significant difference; it is seen that the students read the storytelling texts longer than the informative texts and this time difference is statistically significant. Based on the results of the research, various suggestions are made to increase the level of understanding of the fourth-grade students in primary school.Keywords
Reading, understanding, reading comprehension, primary school students

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri