Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ KAPSAMINDA KURULAN KOBİLERİN İSTİHDAM VE ÜRETİME KATKILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: UŞAK İLİ ÖRNEĞİ
(EVALUATION OF CONTRIBUTIONS TO EMPLOYMENT AND PRODUCTIVITY OF SMEs ESTABLISHED WITHIN KOSGEB NEW ENTREPRENEUR SUPPORT: SAMPLE OF USAK PROVINCE )

Yazar : Şerafettin ERTEN  ; İbrahim TÜRKMEN & Emine ÇETİN ASLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 624-634
411    276


Özet

İstihdam çalışma hayatının ve ekonomi teorilerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Günümüzde küresel bir sorun olarak da kabul edilmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre küresel ekonomi küçülürken, işsizlik oranı ise artmaktadır. Bu nedenle istihdam bir başka ifadeyle işsizlik, tüm devletlerin öncelikli politika alanlarından biri haline gelmiştir. Ülkemizde de işsizlik uzun yıllardır devam eden, kronikleşmiş bir sorundur. İstihdam sorunuyla mücadelede farklı politika araçları kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de uygulanan aktif istihdam politikalarının başında gelen girişimcilik eğitimleri ve destekleri ele alınmıştır. Bu bağlamda Uşak ilinde KOSGEB tarafından verilen girişimcilik eğitimine katılıp, mali destekten yararlanan işletmelerin üretim ve istihdama katkısı değerlendirilmiştir. Çalışma, 2012-2016 yılları arasında KOSGEB Yeni Girişimci Desteği alan ve faaliyetini sürdüren KOBİ’ler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket uygulaması kullanılmıştır. Anket uygulamasına 87 KOBİ dâhil olmuştur. Elde edilen bulgulara göre, Uşak ilinde kurulan işletmelerin, istihdam ve üretime katkısı sınırlı kalmıştır. İstihdam içerisinde kadın, genç ve engelli istihdamı istenilen düzeyde değildir. Bu işletmeler, ekonomi içerisinde yeterli düzeyde katma değer üretememektedirler. Bununla birlikte, söz konusu işletmeler çağın gereklerine uygun kurumsallaşma düzeyini de yakalayamamışlardır.Anahtar Kelimeler
KOSGEB, KOBİ, Girişimcilik, İşsizlik, İstihdam Politikaları

Abstract

Employment constitutes an important part of working life and economic theories. Today it is accepted as a global problem too. According to the International Labor Organization data, the global economy shrinks while the unemployment rate is on the rise. For this reason, employment, in other words unemployment, has become one of the priority policy areas of all states. Also in our country, unemployment is a chronic problem that has been going on for many years. Different policy instruments are used in the struggle against employment problems. In this study, the entrepreneurship trainings and supports were handled which are the one of the primary active employment policies implemented in Turkey. In this context, the contribution to employment and production of enterprises was evaluated that participated in entrepreneurship training given by KOSGEB in Uşak and benefited from financial support. The study was performed on SMEs which took KOSGEB New Entrepreneur Support between 2012-2016 and continue its operation. The questionnaire application which is one of the quantitative research methods was used in the study. 87 SMEs were included in the survey. According to the results of the research, the contribution to employment and production of enterprises established in Uşak province are limited. Employment of women, young people and disabled people is not at the desired level. These enterprises cannot generate sufficient added value within the economy. Nevertheless, these enterprises have not achieved the level of institutionalization appropriate to the needs of the age.Keywords
KOSGEB, SME, Entrepreneurship, Unemployement, Employement Policies

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri