Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TELEVİZYON HABERLERİNDE ŞİDDET, MÜSTEHCENLİK VE BİR TAMPON MEKANİZMA OLARAK DİNİ DEĞERLER
(VIOLENCE AND OBSCENITY IN TELEVISION NEWS AND RELIGIOUS VALUES AS A BUFFER DEVICE )

Yazar : Ayşe ŞALLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 506-522
530    468


Özet

Bireyin ömrü boyunca devam eden sosyalleşme sürecinde ‘sosyalleşme ajanları’ olarak ifade edilen unsurlar arasında kitle iletişim araçları da yerini almış, sürecin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Televizyon, 1980’li yılların başından bu yana bunların en etkili ve en yaygını olarak yerini almıştır. Televizyonun bu kadar yaygınlaşması ile birlikte televizyon programlarının içeriğine dair tartışmalar geniş bir şekilde ele alınmıştır. Özellikle şiddet ve müstehcen içerikli programların toplum üzerindeki etkileri üzerinde durulmuş, çeşitli teori ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Söz konusu tartışmalar, şiddet ve müstehcen içerikli programların sosyal ve bireysel olarak tehdit unsuru olduğu ve tedbirler alınması gerektiğine odaklanmıştır. Toplumun gündelik hayatta sıradanlaştırarak bütün aile fertlerinin bir arada olduğu ortamlarda seyredilen akşam ana haber bültenleri içerdiği şiddet ve müstehcen unsurlarla toplum bireyleri için büyük bir tehlike arz etmektedir. Bu çalışmada da, televizyon akşam ana haber bültenlerinden alınan haber örneklerini kullanmak suretiyle ‘Örnek Olay’ araştırma yöntemi esas alınarak bu tehlikeye dikkat çekilmektedir. Bireyleri dini konularda bilgilendirme amacıyla hizmet veren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın temsil ettiği dini gelenek içerisinde yer alan birtakım değerler üzerinde durulmaktadır. Bu değerler çerçevesinde yapılacak çalışmaların söz konusu tehlike için tedbir niteliğinde olabileceği önerilmektedir. Söz konusu önerilerde bu değerler, ilk kez Mübeccel Kıray tarafından Türkiye’de sosyoloji literatüründe kullanılan ‘Tampon Mekanizma’ söylemi çerçevesinde ele alınmaktadır.Anahtar Kelimeler
Televizyon haberleri, şiddet, müstehcenlik, dini değerler, sosyal değişme.

Abstract

We’re living in a social milieu, which is surrounded all around by the mass media. These media take part in this livelong continuing socialization process as called as ‘socialization agents’. They became inseparable part of this process. Since the early 1980s television rank among as the most influential and widespread one. Together with becoming so widespread of television, a broad debate went around on the content of television programs. Especially it has been emphasized about the influence on the society of the television programs with content of obscenity and violence, within this frame it has been developed miscellaneous theories and approaches. These debates have focused on the programs with content of obscenity and violence that they are individual and social threats and it should take measures. It is a great danger for the society’s members with the violence and obscene elements contained in evening main news bulletins which are watched in an environment where society is ordinary in daily life and all family members are together. In this study, we have point out to this danger, by using news samples taking from the evening news bulletins base on ‘case study’ methods. We put emphasis on some values which is a part of the religious tradition, that represents by the Presidency of Religious Affairs that has given service to inform persons over religious issues. We suggest that such studies, performed in this frame of values, could a measure against danger in question. These values are treated by the frame of ‘buffer mechanism’ which is used first by Mubeccel Kıray in Turkish sociological literature.Keywords
Television news, violence, obscenity, religious values, social change.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri