Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


UZAKTAN EĞİTİMDE ÖZEL EĞİTİM EBEVEYNLERİNİN ÖĞRETMENLİK ROLLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
(TEACHING ROLES OF SPECIAL EDUCATION PARENTS IN DISTANCE EDUCATION )

UZAKTAN EĞİTİMDE ÖZEL EĞİTİM EBEVEYNLERİNİN ÖĞRETMENLİK ROLLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

 
Yazar : Harun TÜYSÜZ  ; Baran Barış YILDIZ & Mahmut BALTA  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 89
Sayfa : 4570-4581
DOI Number: :
Cite : Harun TÜYSÜZ ; Baran Barış YILDIZ & Mahmut BALTA, (2021). UZAKTAN EĞİTİMDE ÖZEL EĞİTİM EBEVEYNLERİNİN ÖĞRETMENLİK ROLLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 89, p. 4570-4581. Doi: 10.26449/sssj.3551.
    


Özet

Özel eğitim, bu hizmete gereksinim duyan bireylerin engel türlerine uygun şekilde düzenlenmiş ortamlarda, bireysel eğitim programlarına göre uzman eğitimciler tarafından verilen bir eğitim türü olarak tanımlanır. Özel eğitim öğrencisinin gelişim sürecinde okul ile birlikte en önemli paydaş, ailedir ve yapılan araştırmaların sonuçlarına göre çocuklara verilen eğitimin anne karnında başlayıp rol modeli olma sürecinin ise doğum ile birlikte hayata geçtiğini göstermektedir. Bu araştırmada ise velilerin uzaktan eğitim sürecindeki öğretmenlik rollerini konu edilmiş, dünya genelinde meydana gelen Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde de başlatılan uzaktan eğitim sürecinde,anne ve babaların hangi öğretmenlik rollerini yerine getirdikleri ve öğretmenlik rollerini yerine getirirken hangi durumlarla karşılaştıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında İstanbul Kartal ilçesi özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında, özel eğitim öğrencisi/çocuğu bulunan ve araştırmamıza gönüllü olarak katılmayı kabul eden 15 veli oluşturmaktadır. Araştırmadaki veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiş ve toplanan veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Velilerin kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri cevaplara göre betimsel istatistikler, temalar ve kodlar oluşturulmuştur. Temalar ve kodlar ile ilgili olarak öncelikle uzman görüşlerine başvurulmuş, ardından uzman görüşleri doğrultusunda rapor haline gerilmiştir. Bulgular, tablolar haline getirilip yorumlanmıştır.Araştırma sonucunda, özel eğitim velilerinin Mart 2020’den itibaren başlayan uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlik rollerini yerine getirirken bilinmezlik, kargaşa ve yetersizlik yaşadıkları tespiti yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Özel Eğitim, uzaktan eğitim, öğretmenlik rolleri

Abstract

Special education is the type of education given by expert educators according to individual education programs in environments which is arranged according to the disability types of individuals who need this service. Along with the school, the most important partner in the development process of the special education student is the family. Studies have shown that the education given to children starts before birth and the process of being a role model comes to life after birth. In this research, which focuses on the teaching roles of parents in the distance education process, it is aimed to determine which teaching roles parents fulfill and what situations the encounter while fulfilling their teaching roles in the distance education process started in our country due to the Covid-19 epidemic that also has occurred worldwide. The case study design, one of the qualitative research methods, was used in the research. The study group of the research consists of 15 parents who have special education students/children in special education schools and special education classes in Kartal district of Istanbul in the 2020-2021 academic year, who want to participate voluntarily.The data were obtained using semi-structured interview technique and collected in the research were analyzed using the content analysis technique. Descriptive statistics, themes and codes were created according to the answers given by the parents to the questions that asked to them. Regarding the themes and codes, firstly, expert opinions were consulted, and then it was turned into a report in line with expert opinions. The findings were tabulated and interpreted. As a result of the research, it was determined that special education parents experienced uncertainty, confusion and inadequacy while fulfilling their teaching roles in the distance education process which has started in March 2020.Keywords
special education, distance education, teaching roles

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri