Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SPOR VE FARKLI DEĞİŞKENLERİN KARARSIZLIK DÜZEYİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
(THE IMPACTS OF SPORTS AND DIFFERENT VARIABLES ON THE INSTABILITY LEVEL OF UNDERGRADUATES )

Yazar : Gökhan BAYRAKTAR  ; Erdoğan TOZOĞLU; Mücahit DURSUN; Metin BAYRAM & Öner GÜLBAHÇE  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 376-382
351    339


Özet

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin kişisel kararsızlık düzeyleri üzerine, sporun ve farklı değişkenlerin ilişkisi araştırılmıştır. Araştırmaya Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde öğrenim gören 22 yaş ortalamasındaki 218 kadın ve 213 erkek olmak üzere toplam 431 öğrenci katılmıştır. Veri toplamak amacı ile Kuzgun ve Bacanlı (2005) tarafından geliştirilen Kişisel Kararsızlık Ölçeği (KKÖ) kullanılmıştır (8). Verilerin analizinde t testi ve anova varyans testi analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Grupların görüşleri arasındaki fark P 0.05 anlamlılık düzeyi dikkate alınarak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre cinsiyet, yaş ve aile yapısı değişkenlerine göre kişisel kararsızlık düzeyleri arasında farklılık olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Spor yapma durumları karşılaştırıldığında, araştırıcı ve aceleci kararsızlık düzeyleri arasında farlılık olduğu, spor yapanların araştırıcı ve aceleci kararsızlık düzeylerinin spor yapmayanlardan düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Spor türü, spor yapma süresi, spor yapma nedeni ve öğrenim görmekte oldukları bölüm değişkenleri arasında, araştırıcı ve aceleci kararsızlık düzeylerinde farlılık olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Çıkan sonuçlara göre spor yapmanın araştırıcı ve aceleci kararsızlık üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmektedir. Öneri olarak üniversite öğrencilerin okul yaşamında ve sosyal yaşamda kararsızlık düzeylerinin düşürülmesinde sporun etkisi dikkate alınarak, öğrencilerin eğitim sürecinin sportif aktivitelerle de desteklenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Karasızlık üzerinde olumlu etki edeceği düşünülen diğer faktörlerin araştırılması da önem teşkil etmektedir.Anahtar Kelimeler
Kararsızlık Düzeyi, Öğrencilerde Kararsızlık, Spor ve Kararsızlık

Abstract

In this research, the impacts of sports and different variables on the instability level of undergraduates are studied. A total of 431 students in the average of 22 years old, including 218 women and 213 men and studying at Erzurum Atatürk University, have participated in this research. The personal instability scale developed by Kuzgun and Bacanlı (2005) was used with the goal of collecting data (8). In data analysis, t test and ANOVA variance test techniques were used. The difference between the views of the groups has been reviewed considering P 0.05 significance level. According to findings, there are no differences at the personal instability level with respect to gender, age and family structure variables. Compared to sport participation, it is obtained that there are differences at searching and hasty instability levels. It is found that the searching and hasty instability level of graduates doing sports is lower than the level of those doing no sports. It is also found that there are differences at the searching and hasty instability level according to sports type, sports duration, reasons for doing sports and studying faculty variables. It is seen that doing sports has positive impact on the searching and hasty instability levels according to the results. In view of the results, it is advised that the education process of graduates must be supported with sports activities by taking in the consideration the impacts of doing sports for decreasing the instability level of graduates at university life and social life. It is also important to search other factors having positive impacts on the instabilityKeywords
Instability Level, Instability in Graduates, Sport and Instability

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri