Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL POLİSİ
(SCHOOL POLICE )

OKUL POLİSİ

 
Yazar : Mehmet AKSU  ; Kaya YILDIZ & Bilal YILDIRIM  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 89
Sayfa : 4444-4459
DOI Number: :
Cite : Mehmet AKSU ; Kaya YILDIZ & Bilal YILDIRIM, (2021). OKUL POLİSİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 89, p. 4444-4459. Doi: 10.26449/sssj.3518.
    


Özet

Bu araştırmanın amacı, İçişleri Bakanlığı kolluk kuvvetlerinden “Okul Polisi” olarak görevlendirilen polislere ilişkin yönetici görüşlerini belirlemek, okulda görevli bir “Okul Polisi” olmasının hissettirdiklerini, bu yeni uygulamanın sağladığı katkıları ve okul polisinden beklentileri tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 2. Dönemi ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. Döneminde İstanbul ili Bağcılar ilçesinde bulunan “Okul Polisi” görevlendirilmiş resmi temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında (ortaokul, lise) görev yapan okul yöneticileri (okul müdürü, müdür yardımcısı) oluşturmaktadır. Bu araştırma, nitel araştırma yaklaşımında kurgulanmıştır. Bu araştırmaya ait veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu çalışma grubuna elden dağıtılmıştır. Okul yöneticileri görüşlerini yazılı olarak belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz kullanılarak analiz edilmiştir. “Okul Polisi” uygulamasına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda “etkilenenlerde güven hissinin maksimum düzeyde tesis edildiği, disiplin ve suç işleme olaylarında azalma olduğu”; okul polislerinden en çok beklentinin ise “Okul giriş-çıkış kapısı ve okul çevresinde kendilerini göstermeleri, bekleme ve gruplaşmalara engel olmaları”, “Öğretmen ve öğrencilere dönük muhtemel şiddet olaylarını ve suçun oluşumunu engelleyecek önleyici tedbirleri almaları” olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Okul, güvenlik, okul polisi, okul yöneticisi

Abstract

The purpose of this research is to determine the opinions of the administrators about the police officers assigned as "School Police" from the law enforcement officers of the Ministry of Interior, to determine the feelings of being a "School Police" in charge at the school, the contributions of this new application and the expectations from the school police. The study group of the research consists of school administrators working in official basic education and secondary education institutions (middle school, high school) in the 2nd term of the 2018-2019 academic year and the 1st term of the 2019-2020 academic year, who were assigned the "School Police" in the district of Bağcılar, Istanbul. (school principal, vice principal). This research was designed in a qualitative research approach. The data of this research were obtained by using semi-structured interview method. The semi-structured interview form created by the researcher was hand-delivered to the study group. School administrators expressed their opinions in writing. The data obtained as a result of the research were analyzed using inductive analysis, one of the content analysis types. In line with the opinions of school administrators regarding the “School Police” practice, “the feeling of trust is established at the maximum level in those affected, there is a decrease in disciplinary and criminal activities”; It was concluded that the highest expectations from the school police were "To show themselves at the school entrance-exit gate and around the school, to prevent waiting and groupings", "To take preventive measures to prevent possible violence against teachers and students and the occurrence of crime".Keywords
School, security, school police, school administrator

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri