Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE YAPILAN DRAMA ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ
(AN OVERVIEW OF THE DRAMA STUDIES DONE IN PRIMARY SCHOOL LIFE STUDIES COURSE )

İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE YAPILAN DRAMA ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ

 
Yazar : Esat YILDIRIM    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 87
Sayfa : 3671-3677
DOI Number: :
Cite : Esat YILDIRIM , (2021). İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE YAPILAN DRAMA ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 87, p. 3671-3677. Doi: 10.26449/sssj.3464.
    


Özet

Çağdaş eğitim yaklaşımları, eğitim sürecinde bilginin bizzat öğrenci tarafından yapılandırmasını, öğrencinin bilgiyi keşfetmesini, yaparak yaşayarak öğrenmesine olanak tanımaktadır. Bununla birlikte yeni eğitim anlayışı öğrencilerden sahip olduğu bilgi ve becerilerini keşfetmelerini beklemektedir. Bu beklenti hiç şüphesiz eğitim sürecinde öğretmenin çeşitli eğitim-öğretim yöntemlerini kullanması ile mümkündür. Bu yöntemlerden biri de drama yöntemidir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 1999-2021 yılları arasında ilkokul hayat bilgisi dersinde yapılan drama çalışmalarının eğilimlerini incelemektir. Bu bağlamda ilkokul hayat bilgisi dersinde drama alanına genel bir bakış sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemini, çalışmaların 1999-2021 yılları arasında Türkiye’de yapılmış olması, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanı sisteminde yer alması, İlkokul hayat bilgisi dersinde drama yönteminin kullanılıyor olması ölçütlerini karşılayan YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde ulaşılan 9 yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamındaki yüksek lisans tezleri betimsel içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle en fazla çalışmanın 1999 yılında yapıldığı, tez uygulamalarının en çok yapıldığı ilin İstanbul ili olduğu, tezlerde en çok ilkokul üçüncü sınıf öğrencileri ile çalışıldığı, ilkokul hayat bilgisi dersinde yapılan drama çalışmaları ile ilişkilendirilen değişkenlerin başında akademik başarı ve kalıcılık değişkenlerinin geldiği belirlenmiştir. Bu sonuçlardan hareketle ilkokul düzeyindeki alt sınıflarda da drama yönteminin uygulanması ve farklı disiplin ve kademelerde farklı değişkenlerle ilişkilendirilerek drama yönteminin uygulanması önerilmektedir.Anahtar Kelimeler
Drama, Hayat Bilgisi, İlkokul

Abstract

Contemporary education approaches allow the student to construct the knowledge in the education process, to discover the knowledge by the student, and to learn by doing and experiencing. However, the new understanding of education expects students to discover their knowledge and skills. Undoubtedly, this expectation is possible with the use of various education-teaching methods by the teacher in the education process. One of these methods is the drama method. The aim of this research is to examine the trends of drama studies in primary school life studies courses in Turkey between 1999-2021. In this context, it has been tried to provide an overview of the field of drama in primary school life studies courses. The sample of the study consists of 9 master's theses reached at the YÖK National Thesis Center, which meet the criteria that the studies were carried out in Turkey between 1999-2021, that they are included in the database system of the YOK National Thesis Center, and that the drama method is used in the primary school life studies course. The master's theses within the scope of the research were analyzed with the descriptive content analysis technique. Based on the findings, it was determined that the most studies were conducted in 1999, the province where the most thesis applications were made was Istanbul, the most common primary school third-grade students were studied in theses, and the variables associated with the drama studies in primary school life studies course were academic achievement and permanence. Based on these results, it is recommended to apply the drama method in lower grades at the primary school level and to apply the drama method by associating it with different variables in different disciplines and levels.Keywords
Drama, Life Studies, Primary School

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri