Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MODERN VE POST-MODERN DÖNEMDE MODA, TÜKETİM VE KİMLİK
(FASHION, CONSUMPTION AND IDENTITY IN THE MODERN AND POST-MODERN PERIOD )

MODERN VE POST-MODERN DÖNEMDE MODA, TÜKETİM VE KİMLİK

 
Yazar : Burcu BAŞARAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 87
Sayfa : 3659-3670
DOI Number: :
Cite : Burcu BAŞARAN , (2021). MODERN VE POST-MODERN DÖNEMDE MODA, TÜKETİM VE KİMLİK. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 87, p. 3659-3670. Doi: 10.26449/sssj.3444.
    


Özet

Geleneksel toplum yapısı değişimi ve dönüşümü reddederek topluma yerleşen alışkanlıkların ve kültürel özelliklerin aynen ve tekrar inşası üzerine kurulmuştur. Dini kalıplar toplum kurallarına hakimdir ve bireyselci bir yapıdan söz edilemez. Aydınlanma felsefesi ile fikri dayanağını bularak Batı toplumlarında ortaya çıkan modernizm, geleneksel olan her şeyi ötekileştirerek bireyci, seküler ve materyalist bir toplumsal hayat dizayn etmeye çalışmaktadır. Sanayi Devrimi ve ardından gelen teknolojik gelişmeler kapitalizmi doğurmuş, serbest ekonomik girişim anlayışı, bireysellik ve maddeciliğin giderek önem kazanması tüm toplumları ve tüketim anlayışını derinden etkilemiştir. Modernizmin ortaya çıkışıyla birlikte insanoğlu üretimden çok tüketime yönelmeye başlamıştır. Bunu takip eden dönemde küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte bilinen modernizm pratiklerinden uzaklaşılarak yeni bir anlayışın doğduğu Post-modernizm döneminin siyasi, sosyal ve ekonomik anlayışı yerleşmeye başlamıştır. Artık tüketim anlayışı bilinen zorunlu ihtiyaçların da ötesine geçerek hayat tarzı anlamına gelmektedir. Postmodern dönemde tüm tüketim kalıplarını da içine alan geniş çaplı bir anlayışa geçilmiştir. Çoğulculuğu ve farklılıkları önceleyen Post-modernizm döneminde, yığın üretim ve buna paralel farklı tüketim kalıplarının geliştiği bir mekanizma yerleşmeye başlamıştır. Modern ve post-modern dönemde moda tüketimi ve kimlik bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Literatüre dayalı olarak yapılan bu araştırmada öncelikle modern dönemde moda, tüketim ve kimlik anlayışı birlikte ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Ardından post-modern dönemde moda ve tüketim kalıpları içerisinde sosyal anlamda var olmaya çalışan bireyin kimlik arayışı irdelenerek verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Modernizm, Post-Modernizm, Moda, Tüketim, Kimlik

Abstract

The traditional society structure is built on the same and re-construction of the habits and cultural characteristics that have settled in the society through rejecting the change and transformation. Religious patterns dominate the society rules so it cannot be mentioned about an individualistic structure. Modernism, which emerged in Western societies through finding its intellectual basis with the Enlightenment Philosophy, tries to design an individualist, secular and materialist social life through marginalizing everything traditional. The Industrial Revolution and following technological developments caused emergency of capitalism, and the understanding of free economic enterprise, the increasing importance of individualism and materialism affected all societies and the understanding of consumption deeply. Upon emergency of modernism, human beings began to tend towards consumption rather than production. In the following period, due to acceleration of globalization and moving away from known modernism practices; the political, social and economic understanding of the Post-modernism period, in which a new understanding was born began to settle. Now, the understanding of consumption goes beyond the known obligatory needs and becomes a lifestyle. A wide-ranging understanding that includes all consumption patterns has been adopted in the post-modern period. In the period of Post-modernism, in which prioritized pluralism and differences, mass production and a mechanism in which different consumption patterns are developed in parallel began to settle. Fashion consumption and identity in the modern and postmodern era compose the subject of this research. First of all, the understanding of fashion, consumption and identity in the modern period was tried to be revealed together in this research based on the literature scanning. Then, the search for identity of the individual who tries to exist in the social sense within the fashion and consumption patterns in the post-modern period was provided in examining it.Keywords
Modernism, Post-Modernism, Fashion, Consumption, Identity.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri