Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI PAYDAŞLARINA YÖNELİK METAFORLARI
(SOCIAL STUDIES PRESERVICE TEACHERS' METAPHORS ABOUT STAKEHOLDERS IN TEACHING PRACTICE )

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI PAYDAŞLARINA YÖNELİK METAFORLARI

 
Yazar : Nadire Emel AKHAN   & Burcu KAYMAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 84
Sayfa : 2597-2608
DOI Number: :
Cite : Nadire Emel AKHAN & Burcu KAYMAK, (2021). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI PAYDAŞLARINA YÖNELİK METAFORLARI . SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 84, p. 2597-2608. Doi: 10.26449/sssj.3216.
    


Özet

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması paydaşlarına yönelik metaforlarını belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinde öğrenim gören sosyal bilgiler öğretmenliği son sınıfından 22 (11 kadın, 11 erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan dokuz açık uçlu sorudan oluşan soru formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarını genel olarak değerlendirdiğimizde, öğretmen adaylarının “uygulama okulları, staj öğretmenleri, sorumlu öğretim elemanı, teorik dersler, staj raporları ve staj arkadaşlarına” yönelik olumlu yönde metaforlar geliştirdikleri görülmüştür. Ancak öğretmen adaylarının “uygulama kılavuzları ve değerlendirme ölçütlerine” yönelik olumsuz yönde metaforlar geliştirdikleri söylenebilir. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda, öğretmen adayları ile olumsuz metafor geliştirdikleri paydaşlar ile ilgili görüşme yapılması önerilebilir.Anahtar Kelimeler
öğretmenlik uygulaması, staj, paydaş, metafor

Abstract

The purpose of this study is to determine the metaphors used by social studies preservice teachers about their teaching practice stakeholders. The research was designed in the phenomenology model, one of the qualitative research methods. The sample of the study consisted of 22 (11 female, 11 male) senior year preservice teachers from the social studies teaching department at a state university in the 2018-2019 academic year. The data of the study were collected with a questionnaire consisting of nine open-ended questions prepared in line with expert opinions. The obtained data were analyzed using content analysis. When the results of the study were evaluated in general, it was seen that the preservice teachers developed positive metaphors about "practice schools, internship teachers, lecturers in charge of them, theoretical lessons, internship reports and internship friends". However, it can be said that the pre-service teachers developed negative metaphors about “teaching practice guides and evaluation criteria”. In line with the results of the study, it can be suggested that the practice should be repeated with social studies preservice teachers and interviews should be held with the stakeholders about whom they developed negative metaphors.Keywords
Teaching practice, internship, stakeholder, metaphor

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri