Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENME İLE ÇALGI DERSLERİNE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEN CANDIDATE MUSIC TEACHERS’ SELF-DIRECTED LEARNING AND MOTIVATION LEVELS TO INSTRUMENT LESSONS )

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENME İLE ÇALGI DERSLERİNE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

 
Yazar : Sibel ÇOBAN  ; Emine Kıvanç ÖZTUĞ & İlias ABDULLİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 84
Sayfa : 2854-2865
DOI Number: :
Cite : Sibel ÇOBAN ; Emine Kıvanç ÖZTUĞ & İlias ABDULLİN, (2021). MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENME İLE ÇALGI DERSLERİNE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 84, p. 2854-2865. Doi: 10.26449/sssj.3211.
    


Özet

Bu araştırma, müzik öğretmeni adaylarının mesleki eğitimleri sürecinde, çalgı derslerine, güdülenme düzeyleri ile özyönetimli öğrenmeye hazır bulunuşlukları arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırma verileri iki farklı üniversitede öğrenim gören müzik öğretmeni adayı toplam 246 öğrenci üzerinden elde edilmiştir. Araştırma, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları şunlardır; Fisher ve Diğerleri (2001) tarafından geliştirilen Öz yönetimli Öğrenmeye Hazır bulunuşluk Ölçeği (Self-Directed Learning Readiness Scale/SDLRS)’nin Şahin, E. ve Erden, M. (2009, s.695) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış modeli ve Çalışkan’ ın, T. (2008, s.45) Bireysel Çalgı Eğitimi Güdülenme Ölçeğidir. Ayrıca araştırmacılar tarafından bu çalışma için demografik form hazırlanmış ve uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde iki ölçekten elde edilen puanlar arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile, öğrencilerin günlük çalgı çalışma sürelerine göre özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk ölçeği ve bireysel çalgı eğitim dersi güdülenme ölçeği puanlarının karşılaştırılması varyans analizi (ANOVA) ile yapılmıştır Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin bireysel çalgı eğitim dersi güdülenme ölçeği genelinden aldıkları puanlar ile özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk ölçeği genelinden ve ölçekte yer alan tüm alt boyutlardan aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar olduğu saptanmıştır (p<0,05). Bu korelasyonlar pozitif yönlü ve orta kuvvetli olup, öğrencilerin bireysel çalgı eğitim dersi güdülenme ölçeği genelinden aldıkları puanlar arttıkça öz yönetimli öğrenmeye hazır bulunuşluk ölçeği genelinden ve ölçekte yer alan özyönetim, öğrenme istekliliği ve öz kontrol alt boyutlarından aldıkları puanlar da artmaktadır.Anahtar Kelimeler
Müzik öğretmeni eğitimi, Çalgı eğitimi, Motivasyon düzeyi, Özyönetimli öğrenme.

Abstract

The aim of this study was to discover the relationship between the motivation levels and readiness of self-directed learning of pre-service music teachers during their vocational education process, in the instrument lessons. The data of the research was collected from a total of 246 music teacher candidates from two different universities. The research was conducted with relational scanning model, one of the general scanning models. In the study, the Turkish adopted (by Şahin, E. and Erden, M, 2009) version of Self-Directed Learning Readiness Scale/SDLRS that was developed by Fisher and Others (2001) and the Individual Instrument Training Motivation Scale that was developed by Çalışkan (2008) were used as data collection tools. In addition; a demographic form was prepared by the researchers for this study and it was also applied for the data collection process. The data of the study were analyzed by percentage and frequency, Pearson correlation analysis, variance analysis (ANOVA). According to the findings of the study, it was concluded that there were statistically significant correlations between the total scores obtained from the Individual Instrument Training Motivation Scale and the total scores of Self-Directed Learning Readiness Scale and the scores of all sub-dimensions of this scale (p<0.05). These correlations were moderate positive and it was found out that as the students’ scores of the Individual Instrument Training Motivation Scale increased; their scores from the general of the Self-Directed Learning Readiness Scale and the sub-dimensions of the scale (self-direction, learning willingness, and self-control) has also increased. The total scores of the first and fourth grade students obtained from self-directed learning readiness scale and the scores obtained from the self-direction, eagerness to learn and self-control sub-dimensions were higher than those of the second and third-grade students. According to students' daily instrument practicing time, achieving self-direction, eagerness to learn and self-control in the in the process of self-directed learning, is a situation that predicts their educational environments and vocational expectations. In the self-directed learning process, it is expected that the motivation to instrument course and eagerness to learn of the pre-service teachers will be at the desired level.Keywords
Music teacher education, Instrument education, Motivation level, Self-directed learning.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri