Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİDERLİK VE İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİDE REKABET AVANTAJININ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE ROLE OF COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP AND INNOVATION )

LİDERLİK VE İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİDE REKABET AVANTAJININ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 
Yazar : Hüsnü DAYAN   & Gül Banu DAYANÇ KIYAT  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 83
Sayfa : 2352-2361
DOI Number: :
Cite : Hüsnü DAYAN & Gül Banu DAYANÇ KIYAT , (2021). LİDERLİK VE İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİDE REKABET AVANTAJININ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 83, p. 2352-2361. Doi: 10.26449/sssj.3200.
    


Özet

İşletmelerin sektöründe tutunabilmeleri; müşteri potansiyelini artırabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için etkin yönetilmelerine, inovasyon davranışlarına ve rekabet stratejilerine bağlı olarak değişmektedir. Sektörde olan firmalar devamlılığını sağlayabilmek için inovatif davranış sergilemelidir. Rekabet avantajı, inovasyon ve yönetim birbiri ile iç içe ve önemli kavramlardır. Günümüzde, küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak iş dünyasında artan rekabet işletmeleri giderek daha yenilikçi olmaya zorlamaktadır. Liderlik ile inovasyon arasındaki ilişkide rekabet avantajının aracılık rolünü belirlemek amacıyla ele alınan bu çalışma, örneklem olarak İstanbul ilinde faaliyette bulunan denizcilik sektöründe çalışan 297 personeli kapsamaktadır. Kolayda örneklem yönteminin kullanıldığı çalışmada veriler demografik, liderlik, rekabet avantajı ve inovasyonu içeren soruların yer aldığı anket tekniğiyle elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenirliliklerini test etmek için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ulusal ve uluslararası literatürdeki çalışmalar ışığında hipotezler oluşturularak aracılık rolünün tespit edilmesinde Sobel testinden yararlanılmış ve sonuçlar bu doğrultuda yorumlanmıştır. Liderlik ve inovasyon arasında, liderlik ve rekabet avantajı arasında, rekabet avantajı ve inovasyon arasındaki etkinin önemli derecede etkili olduğu görülmüştür. Araştırmada, liderin rekabet avantajının aracılık yolu ile inovasyon performansını arttırmada kısmi aracılık rolü üstlendiği tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
İnovasyon, Rekabet avantajı, Liderlik.

Abstract

Businesses can hold on to their industry; It changes depending on their effective management, innovation behaviors and competitive strategies so that they can increase the customer potential and compete. Companies in the sector should exhibit innovative behavior in order to ensure their continuity. Competitive advantage, innovation and management are intertwined and important concepts. Nowadays, increasing competition in the business world as a natural result of globalization forces businesses to be more and more innovative. This study, which aims to determine the mediating role of competitive advantage in the relationship between leadership and innovation, includes 297 personnel working in the maritime sector operating in the province of Istanbul. In the study, in which the convenience sampling method was used, the data were obtained by a questionnaire technique including questions including demographic, leadership, competitive advantage and innovation. The data obtained were analyzed with the SPSS program. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were performed to test the validity and reliability of the scales used in the study. In the light of the studies in the national and international literature, the Sobel test was used to determine the mediating role by creating hypotheses and the results were interpreted accordingly. The influence between leadership and innovation, between leadership and competitive advantage, between competitive advantage and innovation has been found to be significantly influential. In the research, it has been determined that the leader has a partial intermediary role in increasing the innovation performance through mediation of competitive advantage.Keywords
Innovation, Competitive advantage, Leadership.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri