Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE ALGILARININ PERFORMANSLARINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF POSITIVI PSYCHOLOGICAL CAPITAL PERFORMANCE OF TEACHERS WHO WORK IN VOCATIONAL AND TECHNICAL HIGH SCHOOLS )

MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE ALGILARININ PERFORMANSLARINA ETKİSİ

 
Yazar : Ahmet YILDIRIM   & Fatma BOZKURT  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 79
Sayfa : 1027-1036
DOI Number: :
Cite : Ahmet YILDIRIM & Fatma BOZKURT , (2021). MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE ALGILARININ PERFORMANSLARINA ETKİSİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 79, p. 1027-1036. Doi: 10.26449/sssj.3094.
    


Özet

Bu araştırma Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan öğretmenlerin psikolojik sermaye düzeylerinin performansları üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Isparta İl merkezinde Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan 163 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem grubundan elde edilen verilere göre değişkenler arasındaki etkiyi tespit etmek üzere SPSS ve AMOS programlarından yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan değişkenlerin aralarındaki ilişkilerin ve etkilerin test edilmesinde korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Psikolojik sermayenin boyutları ile öğretmenlerin performansı arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Öğretmenlerin psikolojik sermaye düzeyleri arttıkça performansları da artmaktadır. Araştırma bulgularına göre psikolojik sermayenin umut ve iyimserlik boyutlarının iş gören performansı üzerinde anlamlı yordayıcı değişken olduğu ancak özyeterlilik ve esneklik boyutlarının anlamlı yordayıcı değişkenler olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma neticesi elde edilen bulgular alanyazın doğrultusunda tartışılmış ve farklı çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Psikolojik Sermaye, İşgören Performansı, Öğretmenler

Abstract

This research was carried out to determine the effect of the psychological capital levels of teachers working in Vocational and Technical Anatolian High Schools on their performance. The universe of the research consists of 163 teachers working in Vocational and Technical Anatolian High Schools in Isparta city center. SPSS and AMOS programs were used to determine the effect between variables according to the data obtained from the sample group. Correlation and regression analysis were used to test the relationships and effects between the variables used in the study. According to the results of the research, significant and positive relationships were determined between the dimensions of psychological capital and employee performance. As the psychological capital levels of teachers increase, their performance increases. According to the findings of the research, it was determined that the dimensions of hope and optimism of psychological capital are significant predictors on employee performance, but self-efficacy and flexibility dimensions are not significant predictors. The findings obtained as a result of the research were discussed in line with the literature and suggestions were made for different studies.Keywords
Psychological Capital, Employee Performance, Teachers

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri