Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


3-6 YAŞ ARASINDA ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN KİTAP SEÇİM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINING THE BOOK SELECTION CRITERIA FOR MOTHERS WITH CHILDREN BETWEEN THE AGES OF 3-6 )

Yazar : Nazan KAYTEZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 78
Sayfa : 712-722
    


Özet

Kitap çocukların gelişim alanlarını destekleyen, hayal dünyalarını genişleten ve onları dış dünyaya hazırlayan çok önemli bir araçtır. Bu nedenle çocukların kitapla erken dönemde tanıştırılması çok önemlidir. Günümüzde özellikle popüler kültürün etkisiyle sanatsal ve edebi açıdan değersiz ancak çocuklar için dikkat çekici karakterleri barındıran kitaplara sıklıkla rastlanmaktadır. Ebeveynlerin çoğunluğu da çocukları için bu kitapları tercih etmektedirler. Ancak kitapların çocukların gelişim alanlarını destekleyebilmesi için uygun nitelikte olması gerekmektedir. Bu araştırmada 3-6 yaş arasında çocuğu olan annelerin kitap seçim kriterlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini çocuğu Çankırı il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokullarına devam eden toplam 260 anne oluşturmuştur. Araştırma verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Ebeveynlerin Çocuk Kitabı Seçim (3-6 yaş) Kriterleri Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans analizi, nonparametrik testlerden Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda annelerin çoğunluğunun çocuklarına kitap okuduğu, birlikte kitapçıya gittikleri, kitap alırken çocuklarının fikrini aldıkları, çocukları için en fazla hikâye kitabı aldıkları ve ailede çocuğa en fazla kitap okuyan kişilerin anneler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca annelerin çocuk kitabı seçim kriterlerinin öğrenim durumu, eş öğrenin durumu, çalışma durumu, çocuğun cinsiyeti, yaşı, doğum sırası ve çocuğa ilk kitap alınma yaşına göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<.05).Anahtar Kelimeler
Anne, okul öncesi dönem, çocuk, kitap seçimi

Abstract

The book is a very important tool that supports children's development areas, expands their imaginations and prepares them for the outside world. For this reason, it is very important to introduce children to the book at an early stage. Nowadays, especially with the influence of popular culture, books that are artistically and literally worthless but contain remarkable characters for children are frequently encountered. Most of the parents also prefer these books for their children. However, the books must be of appropriate quality to support children's developmental areas. In this study, it was aimed to determine the book selection criteria of mothers with children between the ages of 3-6. The sample of the study consisted of 260 mothers whose children attend independent kindergartens affiliated to the Ministry of National Education in Çankırı city center. The research data were collected using the "Personal Information Form", "The Scale of Preschool Teachers 'and Parents' Child Book Selection (3-6 years) Criteria". Frequency analysis, nonparametric tests Mann Whitney U and Kruskal Wallis H tests were used for data analysis. As a result of the research, it was determined that the majority of mothers read books to their children, went to the bookstore together, took their children's opinion while buying books, bought the most story books for their children, and the people in the family who read books to the child the most were mothers. In addition, it was determined that mothers' children's book selection criteria differed significantly according to educational status, spouse status, working status, child's gender, age, order of birth and the age of first book purchase for the child (p <.05).Keywords
Mother, preschool, child, book selection

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri