Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERİN İLK VE ORTA OKULLARDAKİ KURAL DIŞI DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
(A COMPARATİVE STUDY OF TEACHERS' MİSBEHAVİOR İN PRİMARY AND SECONDARY SCHOOLS )

Yazar : Meltem ÖKDEM    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 78
Sayfa : 589-607
    


Özet

Öğretmenlerin aldıkları disiplin cezalarının bazıları özlük haklarını olumsuz olarak etkilemektedir. Öğretmenler aldıkları cezalar yüzünden görevde yükselememekte hatta memuriyetleri sona ermektedir. Öğretmenlerin bu yüzden moralleri bozuluyor ve motivasyonları düşebiliyor. Ayrıca aldıkları cezalar nedeniyle öğrenci ve velinin gözünde itibar kaybına uğrayabiliyorlar. Bu araştırmada 2002 yılında yapılan doktora tezinin tekrarı 2020 de yapılmış ve öğretmenlerin hangi kural dışı davranışları gösterdikleri ve neden kural dışı davranışta bulunduklarını karşılaştırılmıştır. Araştırmaya Ankara ili sınırları içindeki ilçeler dahil edilmiş ve evren çok büyük olduğu için Yenimahalle ilçesindeki öğretmenler araştırmaya katılmıştır. 2002’de 35, 2020’ de ise 38 öğretmen araştırmaya katılmıştır. 2020’de Corona yüzünde veriler online olarak toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerini yanıtlayabilmek için toplanan veriler “içerik analizi” tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda her iki dönemde de öğretmenlerin en çok sendikal faaliyetler nedeniyle ceza aldıkları, okullarda fiziksel şiddetin hep var olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin kural dışı davranış gösterme nedenlerinin çok değişmediği görülmüştür. Yönetici tutumlarının, ekonomik koşulları, ailevi nedenlerin öğretmen davranışları üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. İletişim sorunlarının kural dışı davranışlara neden olduğu görülmüştür. Öğretmenlere öfke kontrolü ve iletişim konusunda seminerler verilmesi önerilmektedir. Ayrıca öğretmenlerin kural dışı davranışlarının önlenmesinde sadece ceza sistemi ile değil ödül sistemi de kullanılmalıdır.Anahtar Kelimeler
Öğretmen, kural dışı davranış, ceza, disiplin, okul

Abstract

Some of the disciplinary punishments received by the teachers negatively affect their personal rights. Teachers cannot advance in the career due to the punishments they receive, and even their civil service lives come to an end. Teachers are therefore demoralized and their motivation may decrease. In addition, they lose their reputation in the eyes of the students and parents due to the punishments they receive. In the research, the repetition of the doctoral thesis studied in 2002 was studied in 2020, and the irregular behaviors of teachers and why they behave irregularly were compared. The districts within the borders of Ankara were included in the study and only the teachers in Yenimahalle were included as the study group because the population was very large. 35 teachers in 2002 and 38 teachers in 2020 participated in the research. In 2020, data was collected online because of Coronavirus. To answer the sub-problems of the research, the collected data were analyzed via the "content analysis" technique. At the end of the result of the research, in both periods, it has been seen that teachers got punishment mostly due to union activities and that physical violence always existed in schools. It has been observed that the reasons for teachers' irregular behaviors did not change much. It has been determined that managerial attitudes, economic conditions, family reasons have an effect on teachers' behaviors. It has been observed that communication problems also cause irregular behaviors. To prevent irregular behaviors, it is recommended to give seminars to teachers on anger control and communication and to use not only the punishment system but also the reward system.Keywords
Teacher, misbehaviour, punishment, , discipline, school

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri