Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SORUMLULUK BİLİNCİ GELİŞTİRME PSİKO-EĞİTİMİNİN ERGENLERİN SORUMLULUK TUTUMLARINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF RESPONSIBILITY AWARENESS PSYCHO-EDUCATION ON ADOLESCENTS' RESPONSIBILITY ATTITUDES )

Yazar : Aslı TUNCA   & Mustafa KUTLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 78
Sayfa : 731-738
    


Özet

Araştırma, ‘Sorumluluk Bilinci Geliştirme Psiko-eğitimi’nin ergenlerin sorumluluk tutumlarına etkisinin incelendiği, ön test-son test modeline dayalı, deney ve kontrol gruplu bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Malatya ilinde özel bir ortaokulda öğrenim görmekte olan yedinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma grubunun belirlenmesinde ‘Sorumluluk Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçekten düşük puan alan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 28 öğrenci tespit edilmiş ve bu grup tesadüfi olarak ikiye ayrılmıştır (14 kişilik deney ve 14 kişilik kontrol grubu). Araştırmanın deney grubuna sekiz haftalık süren ‘Sorumluluk Bilinci Geliştirme Psiko-eğitimi’ uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise sorumluluk bilincini geliştirmeye yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Deney grubuna son oturumda ‘Sorumluluk Tutum Ölçeği yeniden uygulanmış son-test olarak değerlendirilmiştir. Kontrol grubuna ise ölçek, deney grubu ile gerçekleştirilen ‘Sorumluluk Bilinci Geliştirme Psiko-eğitimi’ bittikten sonraki hafta uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; kontrol grubunun ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Ancak deney grubunun ön-test ve son-test ölçümleri sonucunda manidar farklılıklar saptanmıştır. Buna ilave olarak deney ve kontrol gruplarının ön-test ölçümleri arasında anlamlı farklılık bulunmazken; son test ölçümleri sonucunda anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu sonuçlar uygulanmış olan ‘Sorumluluk Bilinci Geliştirme Psiko-eğitimi’nin ergenlerin sorumluluk tutumları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Ergen, Ortaokul öğrencisi, Psiko-eğitim, Sorumluluk

Abstract

The research is a study with experimental and control groups, based on a pre-test-post-test model, where the effect of "Responsibility Awareness Development Psycho-education" on the responsibility attitudes of adolescents is examined. The study group of the study consists of seventh grade students studying at a private secondary school in Malatya. "Responsibility Attitude Scale" was used in determining the research group. 28 students who had a lower score than the scale and volunteered to participate in the study were identified and this group was randomly divided into two (14-person experiment and 14-person control group). An eight-week "Responsibility Awareness Psycho-education" was applied to the experimental group of the study. On the other hand, no study was done to develop the awareness of responsibility in the control group.In the last session ‘Responsibility Attitude Scale was applied to the experimental group again and it was evaluated as a post-test. The scale was applied to the control group the week after the "Responsibility Awareness Development Psycho-education" was completed with the experimental group. According to the findings of the research; there was no significant difference between the pre-test and post-test scores of the control group. However, significant differences were found as a result of the pre-test and post-test measurements of the experimental group. In addition, while there was no significant difference between the pre-test measurements of the experimental and control groups; significant difference was detected as a result of posttest measurements. These results show that the applied "Responsibility Awareness Psycho-education" is effective on adolescents' responsibility attitudes.Keywords
Adolescent, Secondary school student, Psycho-education, Responsibility

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri