Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAPSAYICI KALKINMA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
(INCLUSIVE DEVELOPMENT AND AN APPLICATION ON TURKEY ECONOMY )

Yazar : Huriye Gonca DİLER    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 78
Sayfa : 617-628
    


Özet

Bu çalışma, kapsayıcı kalkınmayı özellikle büyüme, yoksul yanlısı büyüme ile kapsayıcı büyümeden ayırmak ve kırsal altyapıya odaklanarak Türkiye ekonomisi üzerine inceleme yapmayı amaçlamaktadır. Türkiye ekonomisinde 1967-2018 yılları arasında yapılan kamunun kırsal altyapı yatırımlarının kapsayıcı kalkınma sağlayıp sağlamadığı çalışmanın araştırma çerçevesini oluşturmaktadır. Çalışmanın değişkenlerine ait serilerin aynı düzeyde durağan olmamaları uygun koentegrasyon analizine izin vermediğinden, serilerdeki durağanlık seviyelerine bakılmadan nedensellik araştırabilen Toda-Yamamoto nedensellik testi yapılmıştır. Bu test sonucuna göre kişi başına GSYİH büyüme oranını etkileyen tek değişken, toplam sağlık kurumları sayısı olmuştur. Diğer bağımsız değişkenler kalkınmayı temsil eden kişi başına GSYİH büyüme oranına etki etmemektedir. Aksine kişi başına GSYİH büyüme oranı, toplam sağlık kurumları sayısı ve toplam köy yolu uzunluğunu etkilemektedir. Toplam okul sayısı ile bağımlı değişken arasında karşılıklı olarak ilişkiye ulaşılamamıştır. Yani okul sayısının artması, Türkiye’de kapsayıcı kalkınmanın nedeni sayılmamaktadır. Ayrıca Türkiye’de kapsayıcı kalkınmayı sağlayabilmenin sadece sağlık kuruluşları yatırımları ile mümkün olduğu görülmektedir. Kapsayıcı kalkınma, ele alınan değişkenlerle Türkiye ekonomisi için geçerli değildir.Anahtar Kelimeler
Kapsayıcı Kalkınma, Kırsal Altyapı Yatırımları, Kişi Başına GSYİH Büyüme Oranı, Toda-Yamamoto Nedensellik

Abstract

In this study, growth, inclusive development, in particular, to distinguish it from pro-poor growth and inclusive growth by focusing on rural infrastructure and aims to make Turkey views on the economy. Whether public rural infrastructure investments made in the Turkish economy between 1967-2018 provide inclusive development constitutes the research framework of the study. Since the fact that the series of variables of the study were not stationary at the same level does not allow appropriate cointegration analysis, the Toda-Yamamoto causality test was conducted, which can investigate causality without looking directly at the levels of stasis in the series. According to the results of this test, the only variable affecting the GDP growth rate per capita was the total number of health institutions. Other independent variables do not affect the GDP growth rate per capita, which represents development. On the contrary, the GDP growth rate per capita affects the total number of health institutions and the total length of the village road. A mutual relationship between the total number of schools and the dependent variable has not been reached. In other words, the increase in the number of schools is not considered the cause of inclusive development in Turkey. In addition, it is seen that achieving inclusive development in Turkey is only possible through investments in health institutions. Inclusive development does not apply to the Turkish economy with the variables discussed.Keywords
Inclusive Development, Rural Infrastructure Investments, Per Capita GDP Growth Rate, Toda-Yamamoto Causality

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri