Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MUDAREBENİN KUR’AN’DAKİ TEMELLERİ BAĞLAMINDA KATILIM BANKACILIĞININ BAZI TEMEL SORUNLARI
(SOME BASİC PROBLEMS OF PARTİCİPATİON BANKİNK İN THE CONTEX OF MUDAREBE’S FOUNDATİONS İN THE QURA’AN )

Yazar : Osman KABAKÇILI    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 78
Sayfa : 644-652
    


Özet

Bu araştırmada mudarebenin Kur’an’a dayandığına dair üç ayet üzerinde durulmuştur. Konu ayrıca hadis kaynaklarıyla desteklenmiştir. Konuya dair bazı farklı fikirlere de çalışmada yer verilmiştir. Mudarebenin tanımı ve genel özellikleri üzerinde durulmuştur. Mudarebenin mal ve emek ortaklığı olduğu yani, mal sahibi sermayeyi ortaya koyarken mudaribin emeğini ortaya koyduğu bir ortaklık olduğu ortaya konulmuştur. Kârın aralarında belirledikleri oranda paylaşılacağı ve mudaribin ana sermayedeki zarara ortak edilemeyeceği, sadece emeğinin zayi olacağı belirtilmiştir. Makalede, katılım bankalarının mudarebe türü ortaklıklara pek yanaşmadıkları üzerinde durulmuş ve bu sebeple diğer bankalardan çok fazla ayrılamadıkları belirtilmiştir. Mudarebede ana sermayenin riskten korunması için ve sermaye temini için uygulanması gereken bazı yöntemler üzerinde bazı farklı fikirler beyan edilmiştir. Özellikle karz-ı hasenin aktif bir şekilde kullanılabileceği belirtilmiştir. Mudarebeye yatırılacak ana sermayenin âkıle tarafından garanti altına alınması gibi bir uygulamanın mudarebe ortaklığında sermaye akışına katkı sağlayacağı belirtilmiştir. Katılım bankalarının uyguladığı murabaha sisteminin yanlış uygulandığı vurgulanarak gerçek murabahanın nasıl olduğu hakkında öneriler sunulmuştur. Mudarebenin riskli bir yatırım olmadığı bu yaklaşımda olanların mudarebeyi başka sistemlerle karıştırdıkları beyan edilmiştir. Bu bağlamda mudarebede ana sermayenin korunması için âkıleden yararlanma gibi bazı ana sermayeyi koruyucu sistemlerin uygulanabileceği belirtilmiştir.Anahtar Kelimeler
Mudarebe, Kur’an, Katılım Bankacılığı, Murabaha

Abstract

In this study, three verses were emphasized that mudarebe was based on the Qur'an. The subject was also supported by hadith sources. Some different ideas on mudarebe are also included in the study. The definition and general characteristics of mudarebe were also investigated. It has been demonstrated that the intervention is a partnership of property and labor that is, a partnership in which the owner puts out the capital while the mudarib demonstrates thelabor. It is stated that the profit will be shared at the rate determined among them, and the mudarib cannot be shared the loss in the main capital, only the labor of mudarib will be wasted. In the article, it was emphasized that the participation banks do not prefer mudarebe kind partnerships, and therefore they are not much different from the other banks in this regard. Some different ideas were expressed on some methods that should be applied for the protection of capital from risk and for capital supply in mudarebe system. In particular, it has been stated that karz-ı hasen can be used actively. It is stated that a treatment such as the guarantee of the main capital by âkıle to be invested in the contract will contribute to the capital flow in the mudarebe partnership. The article emphasized that the murabaha system applied by the participation banks was applied incorrectly, and suggestions were made about how the real murabaha should be. In the article, it was declared that mudarebe is not a risky investment and those who are in this thought confuse it with other systems. In this context, it is stated that some protection systems can be applied to protect the main capital in mudarebe such as such as using akıle as the guarantor.Keywords
Mudarebe, Qur’an, Participation Banking, Murabaha

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri