Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YENİ MEDYADA HOMO RİDENSİN SALDIRGAN YÜKSELİŞİ: OFANSİF MİZAH VE ÖTEKİLEŞTİRİCİ TEMSİLLER
(THE OFFENSIVE RISE OF HOMO RIDENS IN THE NEW MEDIA: OFFENSIVE HUMOR AND OTHERIZING REPRESENTATIONS )

Yazar : Burcu KAYA ERDEM    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 75
Sayfa : 5537-5549
    


Özet

Akademik dünya, iki bin yıldan fazla bir süredir mizah ve gülmenin doğası ve önemine dair düşünmekte ve konuyla ilgili çok sayıda görüşün oluşmasına neden olmaktadır. Bu konuda birbirinden farklı yaklaşımlar, mizah olgusunu açıklamaya yönelik tamamlayıcı nitelikte açılımlardır. Ofansif yani saldırgan mizah ise ortak toplumsal kabullerin, toplumda tabu olarak değerlendirilebilecek her türlü anlayışın karşısında yer alan ve mizahi ifade açısından sınırları olmayan bir mizah türüdür. Bu sebeple, ofansif mizah içeren medya ürünleri de toplumda her türlü ayrımcılığın, önyargının ve kalıpyargının yeniden üretimini ve tüketimini sağlayan içerikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni medyanın, içerik üretimini ve dolaşımını hızlandırdığı günümüzde, ofansif içerikli medya ürünleri de kullanıcıların karşısına her an çıkabilme potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda, yeni medyadaki ofansif mizah paylaşımlarının medya ve ötekileştirme pratikleri ekseninde tartışılmasının yani ofansif ifadeler taşıyan medya içeriklerinin hangi ötekileştirme tür ve temsillerini içerdiğinin ele alınmasının önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu sebeple çalışmada, yeni medyadaki ofansif içeriklerin, ötekileştirme pratikleri bağlamında tartışılması amacıyla, Twitter’da sadece ofansif mizah içerikli Türkçe paylaşımlar yapan bir hesabın paylaşımları betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Çalışma sonunda ofansif mizah içerikli medya ürünlerinin içerdiği ötekileştirici temsil türleri kategorize edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Ofansif mizah, Ötekileştirme, Yeni medya

Abstract

The academic world has been thinking about the nature and importance of humor and laughter for more than two thousand years, and has led to numerous views on the subject. Different approaches on this issue are complementary views to explain the phenomenon of humor. Offensive humor, on the other hand, is a type of humor that opposes common social acceptances and any understanding that can be considered as taboo in the society and has no limits in terms of humorous expression. For this reason, media contents containing offensive humor also appear as contents that enable the reproduction and consumption of all kinds of discrimination, prejudice and stereotype in the society. Media products with offensive content have the potential to appear before users at any time, as new media accelerate content production and circulation. In this context, it is important to discuss the offensive humor sharing in the new media on the axis of media and othering practices, that is, to discuss which types of marginalization and representations of media content bearing offensive expressions contain. For this reason, in the study, in order to discuss offensive content in new media in the context of marginalization practices, the shares of an account that only shares offensive humor content in Turkish on Twitter were analyzed by descriptive analysis method. At the end of the study, the types of marginalizing representation contained in media products with offensive humor were categorized.Keywords
Offensive homor, Othering, New Media

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri