Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN "HEMŞİRE STRESÖR-15 ÖLÇEĞİ (SNS-15)" NİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ
(THE VALİDİTY AND RELİABİLİTY OF THE TURKİSH VERSİON OF THE "NURSE STRESSOR-15 SCALE (SNS-15)” FOR GERIATRİC NURSİNG STUDENTS )

Yazar : Hatice DEMİRAĞ  ; Esin SEVGİ DOĞAN & Sevilay HİNTİSTAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 75
Sayfa : 5604-5611
    


Özet

Amaç: Öğrenci hemşirelerin özellikle yaşlı hastalara bakım vermedeki klinik deneyimlerinde yaşadıkları stres hakkında bilgi sahibi olmak, onların stres düzeylerini ölçmek birçok yarar sağlayacaktır. Bununla birlikte, ülkemizde geriatri hemşireliği öğrencilerine özgü “öğrenci hemşire stresörü ölçeği’ yoktur. Çalışmanın amacı, Öğrenci Hemşire Stresörü-15 Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliğini test etmek ve Türkçe’ye uyarlamaktır. Yöntem: Bu metadolojik araştırma iki farklı üniversitenin dördüncü sınıfında okuyan 204 hemşirelik öğrencisi ile yürütüldü. Veriler, Sosyodemografik Özellikler Formu ve “Hemşire Öğrenci Stresörü 15 Ölçeği’nin Türkçe versiyonu ile toplandı. Kapsam geçerliği için uzman görüşü alındı ve pilot uygulama yapıldı. Yapı geçerliği için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapıldı. Güvenirlik için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ve test-yeniden test korelasyon katsayısı hesaplandı. Bulgular: Ölçeğin Model Uyum İndeksleri x2 / df oranı: 2,116, Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA): 0,076, Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi (AGFI): 0,861, Artan Uyum İndeksi (IFI): 0,909, Parsinomy İyilik Uyum İndeksi (PGFI): 0,620 olarak bulundu. Ölçeğin bütünü için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,86 idi. Sonuç: Çalışmanın bulguları, Hemşire Öğrenci Stresörü-15 Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun gelecek çalışmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenirli bir ölçüm aracı olduğunu gösterdi.Anahtar Kelimeler
Stres, geçerlik ve güvenirlik, öğrenci hemşire

Abstract

Aim: Having knowledge about the stress experienced by student nurses in their clinical experience, especially in providing care to elderly patients, and measuring their stress levels will provide many benefits. However, there is no 'student nurse stressor scale' specific to geriatric nursing students in our country. Purpose of the study was to test reliability and validity The Student Nurse Stressor-15 Scale and to adapt to Turkish Language. Methods: This methodological study included 204 nursing students who educated fourth class of two universities. Data were collected with a Sociodemographic Form and Turkish version of The Student Nurse Stressor-15 Scale. Experts’ opinions and pretest were obtained for content validity. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis was performed for construct validity. Cronbach’s alfa internal consistency coefficient and test-retest correlation coefficients were calculated for reliability. Results: Model fit indexes of the scale were found as x2 / df ratio: 2,116, the Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA): 0,076, the Adjusted Good¬ness of Fit Index (AGFI): 0, 861, Incremental Fit Index (IFI): 0,909, Parsinomy Googness of Fit Index (PGFI):0,620. The Cronbach alfa coefficient was 0,86 for the whole scale. Conclusion: The results of the study indicated that Turkish version of The Student Nurse Stressor-15 Scale could be used as valid and reliable instrument in the future studies.Keywords
Stress, validity and reliability, student nurse

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri