Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL ADALET’İN ARACILIK ROLÜ
(THE MEDİATİNG ROLE OF ORGANİZATİONAL JUSTİCE İN THE RELATİONSHİP BETWEEN PERSONALİTY TRAİTS AND ORGANİZATİONAL COMMİTMENT )

Yazar : Hakan GÜRSOY    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 75
Sayfa : 5646-5657
    


Özet

Bu makalede, kişilik özellikleri ile örgütsel bağlılık ilişkisinde, örgütsel Adalet’in aracılık rol’ünün bulunabileceği önermesinden yola çıkılarak araştırma yapılmıştır. Araştırma sonuçlarının, çalışanların örgütsel bağlılıklarının artırılmasında, kurumların alabileceği tedbir ve önlemlere yönelik fayda sağlayabileceği değerlendirilmiştir. Çalışma evreni olarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu liselerinde görev yapan öğretmenler seçilmiştir. Örgütsel adaletin, kişilik özellikleri ile örgütsel bağlılık ilişkisinde rolü incelenirken örgütsel bağlılık bağımlı değişkeni; duygusal, devam ve normatif bağlılık olarak üç boyut olarak ayrı ayrı değerlendirmeye alınmıştır. Öğretmenlere Likert ölçeğine uygun ifadelerden oluşan anket yapılmıştır. Şartları sağlayan 368 öğretmenin anketi değerlendirmeye alınarak Sosyal Bilimler için Analiz Programı olan SPSS ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda kişilik özellikleri bağımsız değişkeni ile örgütsel bağlılık bağımlı değişkeni arasında örgütsel adaletin aracılık rolü etkisinin olduğu örgütsel bağlılığın her üç boyutunda da kanıtlanmıştır. Diğer bir anlatımla, öğretmenlerin okullarına yaptıkları katkılara karşı onlara adil ve adaletli ödül, terfi vb. haklar verilmesinin, idarecilerle öğretmenler arasında saygı, dürüstlük ve nezaket çerçevesinde bir iletişim oluşmasına pozitif yönde katkı sağladığı, sonuç olarak öğretmenlerde örgütsel bağlılığın artış eğilimi içerisinde olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Kişilik Özellikleri, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Adalet.

Abstract

In this article, a research has been made based on the proposition, that organizational Justice can have an intermediary role in the relationship between personality traits and organizational commitment. It has been evaluated that the results of the research can be beneficial for the measures and measures that can be taken by the institutions in increasing the organizational commitment of the employees. Teachers working in Anatolian high schools affiliated to the Ministry of National Education were selected as the universe of study. While examining the role of organizational justice in the relationship between personality traits and organizational commitment, organizational commitment dependent variable; emotional, continuance and normative commitment were evaluated separately in three dimensions. A questionnaire consisting of expressions suitable for the Likert scale was conducted with the teachers. The questionnaires of 368 teachers who meets the conditions were evaluated and analyzed with SPSS, the Analysis Program for Social Sciences. As a result of the research, between the independent variable personality traits and the dependent variable organizational commitment, it has been proven in all three dimensions of organizational commitment, where organizational justice has an intermediary role. In other words, granting teachers rights fair and fair rewards, appreciation, promotion, etc., for their contribution to their schools, it has been that he has a positive contribution a communication between administrators and teachers within the framework of respect, honesty and courtesy and as a result, it was found that organizational commitment among teachers is in an increasing trend.Keywords
Personality Traits, Organizational Commitment, Organizational Justice.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri