Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2009-2020 YILLARI ARASINDAKİ ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI LİSE MANTIK DERSİ SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(AN EVALUATİON OF THE QUESTİONS OF UNİVERSİTY ENTRANCE EXAM FOR THE HİGH SCHOOL COURSE OF LOGİC BETWEEN THE YEARS 2009 – 2010 )

Yazar : Ekrem Ziya DUMAN   & Aylin ARSLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 75
Sayfa : 5618-5625
    


Özet

İnsanlığın ihtiyaçları zaman içerisinde değişmiş ve değişim aynı zamanda gelişimi de beraberinde getirmiştir. Gelişen ve değişen toplum düzeni, beraberinde eğitim sistemini de etkilemiştir. Böylece eğitim sistemindeki değişikler; bireyin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu uygulamaların başında ise sınav sistemlerindeki değişiklikler gelmektedir. Çünkü sınav sistemlerindeki değişiklikler hem soruların dağılımlarında hem de konularda önemli farklılıklar meydana getirmektedir. Çalışmanın konusunu oluşturan mantık ders soruları da gerek soru sayıları gerekse konu dağılımı yönünden değişimler geçirmiştir. Yapılan çalışmanın amacı da söz konusu değişiklikleri, 2009-2020 yılları arasındaki üniversiteye giriş sınavı lise mantık dersi sorularını inceleyerek ortaya koymaktır. Aynı zamanda kazanım odaklı olarak hazırlanan sınav sorularının, hangi kazanım çerçevesinde olduğunu saptamak, analizini yapmak, söz konusu analizlerin dağılımını göstermek ve bu dağılımın olumlu ve olumsuz yanlarını tartışmak çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır. ÖSYM sınavlarında sorulan lise mantık dersi sorularını incelemek ve hazırlanan sınav sorularının analizini yapmak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi yöntemiyle elde edilen sonuçlara göre; 2009-2020 yılları arasında ÖSYM sınav sorularında mantık dersine ayrılan yüzdenin en az olduğu yılların 2018, 2019 ve 2020 (%8,6) olduğu, belirtilen tarihler arasında en az sorulan ünitenin mantık ve dil (%1.04) olduğu ve en fazla sorunun sorulduğu ünitenin ise sembolik mantık (%46,8) ünitesinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bazı soruların kökleri ve içerikleri sebebiyle, birden fazla kazanıma dokunduğu ve hataya neden olduğu tespit edilmiştir. Böylece yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda çalışmanın; yükseköğretim sınavına girecek öğrencilere, söz konusu sınavda yer alan mantık sorularının ünite, kazanım ve soru kalıplarının yer aldığı boyutların dağılımını göstererek sınava çalışmalarında yol göstereceği; aynı zamanda sınav sorularının hazırlanmasına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Mantık, ÖSYM mantık, mantık soruları, lise mantık dersi.

Abstract

The needs of human being have varied in time and change has also brought development with it. Developing and changing social order has affected the education system as well. In this way, the changes in education system have been changed in line with the needs of individual and community and started to be applied. In first place of these issues comes the changes in the testing system, since the changes in testing system have led to important differences both in the distribution of questions and in the subjects. The questions of the course of logic comprising the subject of the study have had changes in terms of both numbers and distribution of subjects. The purpose of the current study is to determine the aforementioned changes by investigating the questions of high school course of logic asked between the years 2009 – 2010. At the same time, determining in terms of which acquisitions the questions, which were prepared as acquisition oriented, were, making analyses, showing the distributions of these analyses and discussing the positive and negative sides of this distribution are also other purposes of the current study. In order to examine the questions of high school course of logic asked in the exams of Student Selection and Placement Centre (OSYM) and to analyse them, document analysis method, one of qualitative research methods, was used. Depending on the results obtained through document analysis method, it was found that the years 2018, 2019 and 2020 (8.6%) were the years with the lowest percentage assigned for the course of logic at OSYM questions between the years 2009 and 2020, the fewest questions were asked in the unit of logic and language (1.4%) and the most ones were in the unit of symbolic logic (46.8%). In addition, it was found that some questions related to more than one acquisition because of the bases and contents of them, so caused mistakes. Therefore, as a result of the analyses and evaluations, it is thought that the current study will guide students who will enter higher education exam in their preparations by showing the distributions of the dimensions having units, acquisitions and question patterns of the logic questions taking place in the exam, and also it will make a contribution to the preparation of the exam questions.Keywords
Logic, OSYM logic, questions of logic, high school course of logic.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri