Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
(THE PROBLEMS FACED BY NOVICE TEACHERS AND POTENTIAL SOLUTIONSTHE PROBLEMS FACED BY NOVICE TEACHERS AND POTENTIAL SOLUTIONS )

Yazar : Aytekin KARBEYAZ   & Adem BAYAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 70
Sayfa : 4240-4250
    


Özet

Bu araştırmanın amacı; mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bu sorunların üstesinden gelebilmek için olası çözüm yollarını ortaya koymaktır. Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde olgubilim deseni kullanılarak düzenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu ölçüt örneklem tekniği kullanılarak belirlenen 31 öğretmenden meydana gelmektedir. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Toplanan bu veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Katılımcılar karşılaştıkları sorunları; velilerin okula- öğrencisine ilgisiz ve öğrencilerin amaçsız olduğu, bazı öğrencilerin temizlik eksikliğinin olduğu, üniversitede alınan uygulamalı eğitimin yetersiz olduğu, öğretmenlerin görev yaptıkları okuldaki materyalin eksik olduğu, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde (MEM) görevli yöneticileri ile iletişim sorunları olduğu ve bazı öğretmenlerin görev yaptıkları yerde araç bulmada zorluklar şeklinde sıralamışlardır. Ayrıca katılımcılar öğretmenlerin karşılaştıkları bu sorunlara yönelik aday öğretmenlerin lisans eğitiminde aldıkları staj süresinin arttırılması ve stajların sadece merkezde bulunan tek bir okulda değil aynı zamanda farklı birkaç okul ve köy okulunda gerçekleştirilmeli gibi birtakım dikkat çekici önerilerde bulunmuşlardır. Araştırmacılar, öğretmenlerin bu sorunlarının üstesinden kısa süre içerisinde gelinmemesi durumunda öğretmenlerin mesleklerinin ilk yıllarında mutsuzluk-tükenmişlik sendromu yaşayacakları ve sonuç olarak yetişmiş insan gücü kaybı yaşanacağı sonucuna ulaşmışlardır.Anahtar Kelimeler
Aday öğretmen, problem, çözüm

Abstract

The aim of this study are twofold; 1) to determine the problems faced by novice teachers and 2) to offer some possible solutions for overcoming these determined problems. This research has been organized by phenomenological research design within the framework of qualitative research approach. The study group of this research consists of 31 teachers determined by the criterion sampling technique. The data has been collected by semi structured interview form. All collected data has been analyzed by descriptive analysis technique. The participant teachers express that they have faced the following problems in their profession: parents are uninterested in school-students and students are purposeless, some students lack of cleanliness, applied education at university is insufficient, lack of enough materials in schools, communication problems with their administrators in the District Directorate of National Education (MEM), and having difficulty in finding a vehicle to their school. In addition, the participants offer some remarkable suggestions such as increasing the internship period of prospective teachers in undergraduate education and the internships should be carried out not only in a single school in the center, but also in several different schools and village schools. The researchers concluded that if these problems of teachers are not overcome in a short time, teachers will experience unhappiness-burnout syndrome in the first years of their profession; as a result, there will be a loss of trained manpower.Keywords
Novice teacher, problem, solution.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri