Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


0-1 YAŞ DÖNEMİNDE BABA-BEBEK BAĞLANMASINI ‎ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BAZI DEĞİŞKENLER ‎AÇISINDAN İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF THE FACTORS SOME VARIABLES AFFECTING FATHER-BABY ATTACHMENT AT 0-1 YEARS PERIOD )

Yazar : Bayram DELEŞ   & Aytaç DİLEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 69
Sayfa : 4066-4075
    


Özet

Bağlanma bireylerin yaşamın ilk dönemlerinden itibaren başlayan ve hayatı boyunca devam eden ‎süreç içerisinde, her dönemde farklı şekillerde meydana gelmektedir. Bağlama ile ilgili yapılan ‎birçok araştırma bireyin gelecek yaşantısındaki bağlama ilişkilerinin bebeklik dönemindeki ‎bağlanma ilişkilerinden etkilendiği sonucunu ortaya koymaktadır. Bebeklik döneminde anne baba ‎ile bebek arasındaki bağlanma durumlarını etkileyen cinsiyet, bebeğin yaşı, sosyo ekonomik ‎düzey, yaşanan stres ve depresyon durumları, psiko-sosyal faktörler ve kaygı düzeyleri gibi ‎durumlar bulunmaktadır. Bu araştırmada 0-1 yaş dönemindeki bebeklerin babaları ile ‎bağlanmasını etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2019 ‎Kasım ve Aralık aylarında, Bayburt ili devlet hastanesinde bebekleri dünyaya gelen babalar ‎oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evren içerisinden rastgele örnekleme yöntemi ile ‎seçilmiş 212 baba oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu ‎ve Baba- Bebek Bağlanma Ölçeği (Postnatal Paternal-Infant Attachment Questionnaire (PPAQ) ‎kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi SPSS24 veri analiz programı ile gerçekleştirilmiştir. ‎Verilerin analizinde frekans dağılımları, t testi ve anova testi gerçekleştirilmiştir. Araştırma ‎sonucunda babanın yaşı, eğitim düzeyi, evlilik süresi, eşin eğitim durumu, eşin mesleği, gelir ‎düzeyi, bebeğin cinsiyeti, bebeğin yaşı, kendini baba olmaya hazır hissetme durumlarına göre ‎farklılıklar meydana geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Çocuk sayısı ya da başka çocuk olması ‎durumunun bebek bağlanması üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir.‎Anahtar Kelimeler
Bağlanma, Baba-bebek Bağlanması, Ebeveyn, Bebek Bağlanma

Abstract

Attachment occurs in different ways in each period, starting from the first periods of life and ‎continuing throughout life. Many researches related to attachment reveal that individuals' ‎attachment relationships in their future lives are affected by attachment relationships in infancy. ‎There are situations such as gender, age of the baby, socio-economic level, stress and depression, ‎psycho-social factors and anxiety levels that affect the attachment situations between parents and ‎babies during infancy. In this study, it was aimed to reveal the factors affecting the bonding of ‎babies aged 0-1 years with their fathers. The universe of the study is fathers and fathers whose ‎babies were born in the state hospital of Bayburt in November and December 2019. The sample ‎of the study consists of 212 fathers selected from the universe by random sampling method. In ‎the research, demographic information form and Father-Baby Attachment Scale (Postnatal ‎Paternal-Infant Attachment Questionnaire (PPAQ) were used as data collection tool. Analysis of ‎the research data was carried out with the SPSS24 data analysis program. Frequency ‎distributions, t test and anova test were performed in the analysis of the data. It has been ‎concluded that there are differences according to the age of father, education level, marriage ‎duration, spouse's education status, spouse's profession, income level, gender of the baby, age of ‎the baby, feeling ready to be a father. It was determined that there is not.‎Keywords
Attachment, Father-baby Attachment, Parent, Baby Attachment

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri