Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜNDE SERVQUAL SKORLARININ KULLANILDIĞI TEZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THESES IN WHICH SERVQUAL SCORES ARE USED FOR MEASURING THE QUALITY OF HEALTH SERVICE )

Yazar : Haydar HOŞGÖR    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 70
Sayfa : 4174-4188
    


Özet

Bu çalışmanın temel amacı, algılanan sağlık hizmeti kalitesinin ölçümünde Servqual skorlarının kullanıldığı lisansüstü tezleri incelemek ve elde edilen skorları farklı mülkiyet türündeki sağlık kurumları açısından her bir kalite alt boyutu temelinde karşılaştırmaktır. 27-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu nitel çalışmada 30 tez değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma sonucunda konuyla ilgili tezlerin %20’sinin 2019 yılında yazıldığı, tezlerin tümünün yüksek lisans düzeyinde olduğu, %80’inin sosyal bilimler enstitüsü çatısında yer aldığı, yalnızca %3,3’ünün İngilizce dilinde yazıldığı, kamuda en fazla tezin Gazi (%16,7) ve Dokuz Eylül (%16,7) Üniversitelerinden, vakıflarda ise Beykent Üniversitesi’nden (%10,0) çıktığı, araştırmaların çoğunlukla Ankara (%23,3), İzmir (%20,0) ve İstanbul (%20,0) illerinde yapıldığı, katılımcıların %70’inin hastalardan oluştuğu, araştırmaların %46,7’sinin kamusal mülkiyete sahip sağlık kurumlarında yürütüldüğü ve tezlerin örneklem hacimleri ortalamasının 286,3 olduğu saptanmıştır. Hizmet kalitesinin somutluk alt boyutunda tezlerin %90’ında algılanan hizmet kalitesinin, beklenen hizmet kalitesinden düşük olduğu; empati alt boyutunda ise tezlerin %16,7’sinde algılanan hizmet kalitesinin, beklenen hizmet kalitesinden yüksek olduğu hesaplanmıştır. Hizmet kalitesi alt boyutları ile sağlık kurumu mülkiyet yapıları birlikte değerlendirildiğinde heveslilik, güven ve empati alt boyutlarında özel hastanelerin; somutluk alt boyutunda kamu hastanelerinin; güvenilirlik alt boyutunda ise üniversite hastanelerinin ön planda olduğu görülmüştür. 30 çalışmaya ait genel Servqual skorlarının her bir alt boyutta -0,52 ile -0,82 arasında değişen değerler aldığı hesaplanmıştır. Her ne kadar negatif değerler elde edilse de, Servqual skor aralıkları açısından tüm alt boyutların “iyi” düzeyde kaliteye sahip oldukları sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Algılanan Hizmet Kalitesi, Beklenen Hizmet Kalitesi, Servqual, Sağlık Hizmetleri

Abstract

The study was aimed at reviewing the postgraduate theses in which Servqual scores were used to measure the quality of perceived health service and comparing the scores obtained based on each quality sub-dimension in terms of health institutions of different ownership. In this qualitative study conducted between July 27 and 31 2020, 30 theses were reviewed. The results of the study demonstrated that, of the theses, 20% were written in 2019, all were at the master's level, 80% were prepared in a social sciences institute, and only 3.3% were in English. While a greater number of theses were written in Gazi (16.7%) and Dokuz Eylül (16.7%) universities in the public sector, 10.0% of the theses were written in Beykent University, a foundation university. Most of the studies were performed in Ankara (23.3 %), İzmir (20.0%) and Istanbul (20%) provinces. Of the participants in those studies, 70% were patients, 46.7% of the studies were conducted in publicly owned health institutions and the average sample size of the theses was 286.3. In the tangibles sub-dimension of the health service quality, the perceived service quality was lower than the expected service quality in 90% of the theses. In the empathy sub-dimension, the perceived service quality was higher than the expected service quality in 16.7% of them. The comparison of the service quality sub-dimensions and the ownership types of the health institutions revealed that in the private hospitals were at the forefront in responsiveness, assurance and empathy sub-dimensions, those in the public hospitals were in the tangibles sub-dimension, and university hospitals were in the reliability sub-dimension. General Servqual scores of the 30 studies were calculated to range from -0.52 to -0.82 in each sub-dimension. Although the values obtained were negative, it was concluded that all sub-dimensions had a “good” quality level in terms of Servqual score ranges.Keywords
Perceived Service Quality, Expected Service Quality, Servqual, Health Services

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri