Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RELATION BETWEEN PATERNALISTIC LEADERSHIP AND MOTIVATION LEVEL: AN APPLICATION IN A HEALTHCARE ORGANIZATION
(RELATION BETWEEN PATERNALISTIC LEADERSHIP AND MOTIVATION LEVEL: AN APPLICATION IN A HEALTHCARE ORGANIZATION )

Yazar : Muhammet ÇANKAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 70
Sayfa : 4165-4173
    


Özet

Babacan liderlik, daha çok batılı olmayan toplumlarda görülen, güçlü disiplin ve otoriteyi yardımsever bir biçimde birleştiren liderlik türü olarak tanımlanmaktadır. Motivasyon kavramı ise; örgütsel hedeflere ulaşabilmek için çalışanların çaba göstermesi ve işe devam etme gibi konulardaki istekliliği biçiminde ifade edilmektedir. Babacan liderlik ve motivasyon değişkenlerini ele alan bu çalışmada; ilk olarak sağlık çalışanlarının babacan liderlik ve motivasyon seviyeleri algıları ölçülmüş daha sonra çalışanlarda babacan liderlik algısı ile motivasyon seviyesi arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Çalışanların babacan liderlik algılarını ölçmek amacıyla Pellegrini ve Scandura (2006)’nın geliştirdiği tek boyutlu ve 13 maddeden oluşan “Babacan Liderlik Ölçeği”, motivasyon seviyelerini ölçmek için Türker (2013) tarafından geliştirilen ve daha sonra Sayan (2018) tarafından geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılan, toplamda 3 boyut ve 20 maddeden oluşan “Motivasyon Seviyesi Ölçeği” kullanılmıştır. Bu çalışma, Ankara İlindeki bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan 158 çalışan ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda çalışanların babacan liderlik (3,89) ve motivasyon seviyelerinin (3,96) yüksek düzeyde oldukları tespit edilmiştir. Bununla birlikte çalışanlarda babacan liderlik algısı ile motivasyon seviyeleri arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı ilişki (r= ,722; p< .01) tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Babacan Liderlik, Motivasyon, Sağlık Çalışanları, Sağlık Kuruluşları

Abstract

Paternalistic leadership is defined as the kind of leadership seen in mostly non-western societies, combining strong discipline and authority in a helpful manner. The concept of motivation is defined as the enthusiasm of employees to achieve organizational goals and to continue to work. In this study, which deals with paternalistic leadership and motivational variables, the perceptions of paternalistic leadership and motivation levels of healthcare employees were measured firstly, and then, it was investigated whether there were significant relations between the perception of paternalistic leadership in employees and the level of motivation. The “Paternalistic Leadership Scale”, which was developed by Pellegrini and Scandura (2006) to measure the paternalistic leadership perceptions of employees in the form of one single dimension and 13 items, and the “Motivation Level Scale”, which was developed by Türker (2013) whose validity and reliability analyses were conducted by Sayan (2018) containing 3 dimensions and 20 items in total was used to measure motivational levels. This study was conducted with 158 employees working at an Oral and Dental Health Center in the city of Ankara. It was determined as a result of the analyses that the employees had high paternalistic leadership perceptions (3.89) and motivation levels (3.96). Also, a positive, high and significant relation (r= .722; p< .01) was detected between the perception of paternalistic leadership and motivational levels in the employees.Keywords
Paternalistic Leadership, Motivation, Health Staff, Health Institutions.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri