Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞİM VE BEŞERİ SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİ: ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
(RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND HUMAN CAPITAL IN TURKEY: TIME SERIES ANALYSIS )

Yazar : Burcu KILINÇ SAVRUL   & Özlem KARAOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 70
Sayfa : 4265-4288
    


Özet

Dünya 20. yüzyılın ikinci yarısında yeni bir çağa girmiştir. Ulusal finans sektörleri, globalleşmenin de etkisiyle ileri düzey işlem ağlarıyla birbirlerine entegre olmuş ve dünya çapında bir araya gelerek bütünleşen bir profil oluşturmuştur. Çalışmada beşeri sermayenin finansal gelişmişlik üzerindeki etkisi Türkiye ekonomisine yönelik yıllık veriler [1994-2018] kullanılarak zaman serisi analizi yöntemiyle açıklanmaktadır. Veriler Dünya Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Türkiye İstatistiki Kurumu veri tabanından alınmıştır. Kullanılan değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki mevcuttur. Eş bütünleşme tahmincisi FMOLS’a göre ele alınan bağımsız değişkenler eğitim, sağlık ve m3/gsyih bağımlı değişken finansal gelişmeyi istatistiksel olarak önemli ölçüde etkilemektedir. Eğitim değişkeni ve finansal gelişme arasında istatistiksel anlamlı pozitif yönlü ilişki vardır. Eğitim değişkeni olan yüksek öğrenim oranı 5 birim arttığında finansal gelişme 0.53 birim artmıştır. Sağlık değişkeni olan bebek ölüm hızı değişkeniyle finansal gelişme arasında olumsuz istatistiksel anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Sağlık değişkeni bebek ölüm hızındaki 10 birimlik artış finansal gelişmeyi -0.98 birim azaltmıştır. M3/GSYİH ve finansal gelişme arasında pozitif istatistiksel anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. M3/GSYİH oranında meydana gelen 1 birimlik artış finansal gelişme üzerinde 0.72 birimlik bir artışa neden olmuştur. Nedensellik analizine göre eğitim değişkeninin % 5 anlamlılık düzeyinde finansal gelişmenin nedeni olduğu belirlenmiştir. Sağlık değişkeninin %5 anlamlılık düzeyinde finansal gelişmenin nedeni olduğu belirlenmiştir. Sağlık değişkenin ve enflasyonun %5, reel faizden ise %10 anlamlılık düzeyinde eğitimin nedeni olduğu belirlenmiştir. Eğitim ve sağlığın %5 anlamlılık düzeyinde M3/GSYİH nedeni olduğu belirlenmiştir. M3/GSYİH ise, %10 anlamlılık düzeyinde reel faizin nedeni olduğu ortaya çıkmıştır. Nedensellik ilişkileri tek yönlü ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler
Finansal gelişme, Beşeri sermaye, Eşbütünleşme, Nedensellik, Türkiye

Abstract

The world has entered a new era in the second half of the 20th century. Today, national financial sectors have beento each other integrated with advanced transaction networks together with the effect of globalization and have drawn a world wide integrated profile. In the study, the effect of human capital on financial development data for Turkey's economy [1994-2018] Time Series Analysis by using annual datas for the period is explains by the method. Taken from the world bank, central bank of the Turkish Republic and Turkish Statistical Institute data base. There is a long-term relationship between the variables used. Independent variables considered according to co-integration estimator fmolsa significantly affect education, health and M3/GDP dependent variable financial development statistically. There is a statistically significant positive relationship between education variable and financial development. When the higher education rate, which is the education variable increased by 5 units, financial development increased by 0.53 units. A negative statistically significant relationship emerged between the health variable infant mortality rate variable and financial development. Health variable the 10-unit increase in infant mortality rate reduced financial development by -0.98 units. A positive statistically significant relationship was determined between M3/GDP and financial development. An increase of 1 unit occurring in M3/GDP caused an increase of 0.72 units on financial development. According to the causality analysis, it was determined that the training variable was the reason for financial development at 5% significance level. It was determined that the 5% health variable and inflation were the reason for education at the level of significance 10% from real interest. It has been determined that education and health is the reason of 5% significance level M3/GDP. It was revealed that it is the reason of in M3/GDP from 10% significance level real interest rate.Causality relationships was emerged one-way.Keywords
Financial development, Human capital, Cointegration, Causality, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri