Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 SÜRECİNDE DİJİTAL EBEVEYNLİĞİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF DIGITAL PARENTS IN DIFFERENT VARIABLES IN THE COVID-19 PROCESS )

Yazar : Fatıma Firdevs ADAM KARDUZ   & Fikri KELEŞOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 68
Sayfa : 3619-3635
    


Özet

Modern dünya hızla dijitalleşirken toplumun en küçük yapı taşı olan ailede ister istemez dijitalleşmektedir. Bu hızlı değişime ayak uydurmaya çalışan dijital ebeveynler hem çocuklarının dijital medya ile olan ilişkilerini düzenlemeye çalışırken hem de ebeveynlik uygulamalarına dijital dünyayı nasıl dahil edeceklerinin bir yolunu bulmaya çabalıyor. Özellikle evde kalmanın gerekli olduğu pandemi sürecinde aile bireylerinin teknolojik aletlerle temas oranı daha da artmıştır. Bu nedenle yapılan bu çalışmanın amacı; Covid-19 sürecinde dijital ebeveynliğin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu çalışmada durum saptamaya dönük betimsel çalışma yapılmış olup anket-survey yöntemi ve kolaylı örnekleme yoluyla toplanmış verilerle yapılan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplamak için “Kişisel Bilgi ve Anket Formu” ile “Dijital Ebeveynlik Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın grubunu Sakarya ilindeki ebeveynler oluşturmaktadır. Araştırmanın grubu kolaylı örnekleme yöntemi ile seçilmiş yine aynı ilde yaşamakta olan 459 ebeveyn oluşturur. Elde edilen veriler SPSS Version 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiksel parametrelerin (aritmetik ortalama, standart sapma, frekanslar) yanı sıra, bağımsız örneklem t-testi, ANOVA kullanılmıştır. Araştırmada Covid-19 sürecinde dijital ebeveynliğin farkındalığı farklı değişkenler açısından incelenmesidir.Anahtar Kelimeler
Covid-19, Dijital Ebeveynlik, Çocuk, Dijital Medya.

Abstract

While the modern world is rapidly digitizing, it is inevitably digitalized in the family, the smallest building block of society. While trying to keep up with this rapid change, digital parents are trying to both organize their children's relationships with digital media and try to find a way of how to incorporate the digital world into their parenting practices. Particularly in the pandemic process, in which it is necessary to stay at home, the rate of contact of family members with technological devices has increased even more. Therefore, the purpose of this study is; Covid-19 is the study of digital parenting in terms of different variables. In this study, a descriptive study was made to determine the situation, and the relational screening model with data collected through survey-survey method and easy sampling was used. The universe of the research consists of the parents in the province of Sakarya. The sample of the study consists of 459 parents living in the same city, convenience sampling. "Personal Information and Questionnaire Form" and "Digital Parenting Awareness Scale" were used to collect data. The data obtained were analyzed with SPSS Version 22.0 program. Besides descriptive statistical parameters mean, standard deviation, frequencies), independent sample t-test, ANOVA were used. In the research, the awareness of digital parenthood in Covid-19 process is examined in terms of different variables.Keywords
Covid-19, Digital Parenting, Child, Digital Media.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri