Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEMUR DİSİPLİN SORUŞTURMALARINA İDARE HUKUKU AÇISINDAN BAKIŞ
(OVERVIEW OF OFFICER DISCIPLINARY INVESTIGATIONS IN TERMS OF ADMINISTRATIVE LAW )

Yazar : Mehmet KARAHAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 68
Sayfa : 3593-3598
    


Özet

Devlet adı verilen hiyerarşik mekanizmanın temel unsurları arasında yer alan ve kaynağı anayasanın 8. Maddesi olan Yürütme erki en temel haliyle İdare kavramını teşekkül ettirmektedir. Devlet asli fonksiyonlarını icra ederken kendi adına yetki kullanan kurum ve kuruluşları kullanır. Temel anlamıyla kamu hizmeti gören kişiler olan memurların görevlerini yerine getirirken uymaları gereken kurallar ve bu kurallara uyma biçimleri bir disiplin idare hukuku ilişkisini kaçınılmaz kılmaktadır. Bu çalışmanın esası, Türkiye’de devlet memuru olarak görev yapanların karşılaştıkları disiplin işlemlerine ilişkin esasların ne olduğu, disiplin suçu ile disiplin cezası arasındaki ilişkinin nasıl olduğu, disiplin cezaları ile idare hukuku arasındaki ilişki biçimi incelenmeye çalışılmıştır. Türkiye’de, memurlar hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin memurun tabii olduğu özel kanunlarda da çeşitli hükümler bulunsa da bu çalışmada Devlet Memurları Kanununda ki disiplin işlemlerine esas hükümler temel alınmıştır. Çalışma iki bölümden teşekkül ettirilmiştir. Birinci bölümde; idare ve disipline ilişkin kavramlar, disiplin cezaları, disiplin soruşturmalarının uygulamasına ilişkin süreç, disiplin amirleri ve yetkili kurullar, soruşturmanın temel unsurları, görevden uzaklaştırma konusu, bu kavramların idare hukukunda içinde ki yeri incelenmiştir. İkinci bölümde ise, tatbik edilen disiplin cezalarına karsı yapılacak işlemler değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
İdare Hukuku, Memur, Disiplin Soruşturması

Abstract

The executive power, which is among the basic elements of the hierarchical mechanism called the state and whose source is the 8th article of the constitution, constitutes the concept of Administration in its most basic form. The state uses institutions and organizations that exercise authority on their behalf when performing their essential functions. The rules that civil servants, who are basically public servants, must follow while performing their duties and the way they obey these rules make the relationship of disciplinary administrative law inevitable. The essence of this work, what procedures related to disciplinary action faced by working as a civil servant in Turkey where, discipline offense is how the relationship between disciplinary action, form of relationship between the disciplinary punishment with administrative law have been studied. In Turkey, the officer conducted a disciplinary investigation regarding the law on civil servants in particular if it is of course also find a variety of provisions in the Law on Civil Servants in this study are based mainly on the provisions of the disciplinary action. The study consists of two parts. In the first part; The concepts related to administration and discipline, disciplinary penalties, the process of the implementation of disciplinary investigations, disciplinary supervisors and competent boards, the basic elements of the investigation, the issue of dismissal, the place of these concepts in administrative law have been examined. In the second part, the actions to be taken against disciplinary penalties are evaluated.Keywords
: Administrative Law, Civil Servant, Disciplinary Investigation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri